Opublikowano: 23 listopad 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.    Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem dystrybucji energii na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do biura Funduszu w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-900 Koszalin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od dnia podpisania umowy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydanej przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena 100 %.

7.      Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Kupiński, specjalista ds. Organizacyjnych,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  tel. 91 486 15 56 wew.120

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na załączniku nr 2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu. Oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną i zawierać całkowitą cenę brutto wykonania zamówienia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 ( pok.nr 11) lub przesłać pocztą do dnia 28.11.2018  do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta zakupu energii elektrycznej do  biura Funduszu w Koszalinie przy ul . Zwycięstwa 111 75-900 Koszalin”.

9. Termin związania ofertą :

30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu415 Kb2018-11-23 15:04
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia262 Kb2018-11-23 15:05
Pobierz plik (zal_2_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy32 Kb2018-11-23 15:05
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-11-23 15:05
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-12-10 12:21Data opublikowania: 2018-11-23 15:05
Liczba odsłon: 266Historia zmian