Opublikowano: 16 sierpień 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych (myjnia, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe możliwość płatności kartą za przejazdy autostradowe, opłaty drogowe) do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie z możliwością tankowania na terenie całej Polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3.     Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)      Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012. 1059 j.t)

b)      Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw detalicznej dystrybucji na terenie Szczecina w promieniu 3 km od ul. Solskiego 3 oraz co najmniej 1 stacją w Koszalinie w promieniu 3 km od ulicy Kościuszki 33 oraz siecią stacji paliw w całej Polsce, WARUNEK: nie mniej niż 150 czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)      Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

b)      Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania

c)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a)      Cena brutto (C) – waga kryterium  50%

Obliczana będzie ze wzoru

 

              Oferowana cena minimalna brutto

C = -------------------------------------------------- x    50 pkt

             Cena badanej oferty brutto

 

Gdzie 1% = 1 pkt

 

b)      Ilość stacji paliw na terenie całej Polski czynnych całodobowo (S) – waga kryterium 30 % w tym

150-400 -  10 pkt

401-1000 -20 pkt

Powyżej 1000 – 30 pkt

Gdzie 1% =1 pkt

 

c)       Wielkość upustu cenowego (U) – waga kryterium – 20 %

Obliczana będzie ze wzoru

 

                  Wielkość upustu cenowego oferty badanej

U = -------------------------------------------------------------------------- x    20 pkt

       Wielkość najwyższego oferowanego upustu cenowego

 

Gdzie 1% = 1 pkt

W związku z powyższym ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów, obliczana według wzoru:

C + S + U

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Konrad Kupiński - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie    ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, do oferty załączone powinny być pozostałe dokumenty.

Oferty należy składać do dnia 24.08.2018r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Koperta powinna być opisana według wzoru : ,,Oferta na dostawę paliwa – nie otwierać przed 24.08.2018 r. godz. 12:00”.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 


 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. 
  2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  4. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom/osobom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
  5. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie  jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
  7. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu568 Kb2018-08-16 15:28
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia389 Kb2018-08-16 15:28
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy28 Kb2018-08-16 15:28
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20180820.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 20.08.2018 r.176 Kb2018-08-20 15:47
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-08-16 15:33
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-10-10 12:17Data opublikowania: 2018-08-16 15:33
Liczba odsłon: 282Historia zmian