Opublikowano: 25 lipiec 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZO/AS/0424/0003/18

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie modułu Portal Internetowy Kontrahenta/Beneficjenta.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)   Dostawę i wdrożenie Portalu Kontrahenta/Beneficjenta (licencja) obejmująca funkcjonalność:

-     generatora wniosków,

-     prezentacji i dostępu do danych dla Beneficjenta,

-     wizualizacji danych na mapie województwa / powiatu / gminy;

2)      Wykonanie formularza wniosku dla programu „Czyste powietrze” - zamodelowanie aktywnego formularza PDF;

3)      Dostarczenie instrukcji Portalu (dla użytkownika i administratora).

Szczegółowy zakres funkcjonalny Portalu Internetowego Kontrahenta/Beneficjenta został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

W celu realizacji w/w funkcjonalności Wykonawca określi minimalne wymagania dedykowanego hostingu VPS (wirtualne serwery prywatne) lub serwera dedykowanego. Zapewnienie minimalnych wymagań hostingu należy do Zamawiającego.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony Portal licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.

Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy oprogramowania w następujących terminach:

-        w razie błędu oprogramowania – w terminie do 16 rbg od daty pisemnego zgłoszenia,

-        w razie usterki – w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia,

-        w razie awarii – w terminie do 8 rbg od daty pisemnego zgłoszenia.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 15 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem harmonogramu:

Termin

Zakres prac

01.09.2018

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie funkcjonalności tzw. Generatora Wniosku Portalu Beneficjenta nie wcześniej jak w terminie do 45 dni kalendarzowych od otrzymania ostatecznej wersji formularza wniosku programu „Czyste powietrze”

30.09.2018

Uruchomienie funkcjonalności prezentacji i udostępnienia danych dla Beneficjenta

30.10.2018

Uruchomienie przez Wykonawcę pozostałej funkcjonalności tj.: prezentacji na mapie województwa , importu danych z Generatora Wniosków NFOŚiGW (plik XML), eksportu danych do NFOŚiGW

15.12.2018

Odbiór końcowy umowy

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – ZSI

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

Dokument potwierdzający posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – Zintegrowany System Informatyczny.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do dnia 27.07.2018 r. do godz. 09:00.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „Oferta – Portal Internetowy Kontrahenta/Beneficjenta”.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11), listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie lub data dostarczenia wiadomości e-mail.. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu796 Kb2018-07-25 13:38
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia167 Kb2018-07-25 13:38
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.pdf)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy170 Kb2018-07-25 13:38
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-07-25 13:39
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-07-30 14:28Data opublikowania: 2018-07-25 13:39
Liczba odsłon: 260Historia zmian