Opublikowano: 16 marzec 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/KC/0601/0001/18

Przedmiotem zamówienia jest Druk i dostawa materiałów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2018r.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)    Zdolność techniczna - Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę materiałów opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk
i dostawę wydawnictw, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto dla dwóch zamówień.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia
i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

a)    Informacje potwierdzające spełnienie kryterium zdolności technicznej Wykonawca powinien zamieścić w formularzu Wykaz dostaw, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

b)   oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 60%
Termin realizacji zamówienia – 40%

a)    Opis sposobu oceny ofert w kryterium: Cena – 60%

Cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymuje 60 pkt.

Waga kryterium – 60%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:

(Cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu / Cena ocenianej oferty) x 60 pkt.

b)   Opis sposobu oceny ofert w kryterium: Termin realizacji zamówienia – 40%

Termin realizacji najkrótszy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymuje 40 pkt.

Waga kryterium – 40%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:

(Najkrótszy termin realizacji oferty niepodlegającej odrzuceniu / Termin oferty ocenianej) x 40 pkt.

c)    Punkty za termin będą przyznawane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym).

d)   Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni od akceptacji do druku.

e)   Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.

f)     Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert. Liczba punktów oferty będzie sumą punktów uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów oceny ofert.

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Czarnecki - tel. 91 486 15 56 wew. 142, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 2a oraz wykazem dostaw stanowiącym załącznik nr 3 do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – druk i dostawa materiałów dla WFOŚiGW w Szczecinie”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu594 Kb2018-03-16 14:22
Pobierz plik (zal_1_sopz.pdf)Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia600 Kb2018-03-16 14:23
Pobierz plik (zal_2_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy51 Kb2018-03-16 14:23
Pobierz plik (zal_2a_kalkulacja_cenowa.doc)Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa53 Kb2018-03-16 14:24
Pobierz plik (zal_3_wykaz_dostaw_lub_uslug.doc)Załącznik nr 3 - wykaz dostaw lub usług38 Kb2018-03-16 14:24
Pobierz plik (zal_4_projekt_umowy.pdf)Załącznik nr 4 - projekt umowy266 Kb2018-03-16 14:24
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-03-16 14:25
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-06-12 09:44Data opublikowania: 2018-03-16 14:25
Liczba odsłon: 547Historia zmian