Opublikowano: 25 sierpień 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-213 Szczecin

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup oraz dostawa środków czystości na potrzeby  biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z:

Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – środki czystości.

Dodatkowe warunki wykonania u mowy:

Dostawy będą realizowane na podstawie cząstkowych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem składanym telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia do 3 dni roboczych.

Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy napis ,,lub inne o równoważnych parametrach’’. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez użycie przykładowego znaku towarowego.

W przypadku braku u Wykonawcy zamawianego towaru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jego odpowiednik o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy. Cena zamiennika nie może być wyższa niż towaru wskazanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest skalkulować w ofercie wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą oraz wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I gatunku bez wad fizycznych i jakościowych.

W przypadku ujawnienia przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych w towarze, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany na własny koszt wadliwego towaru, na wolny od wad lub dostawy brakującego towaru nie później niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania okresowych obniżek cen towarów oferowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu towarów po cenach niższych niż ceny umowne.

W przypadku niepełnego wykorzystania asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający może przedłużyć okres trwania umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy, jeżeli Wykonawca zagwarantuje te same ceny jednostkowe. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zagwarantuje cen tożsamych – umowa ulga rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta.

3.     Termin wykonania zamówienia:
realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  lub do wyczerpania kwoty umowy .

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy.

5.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100% cena

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Kupiński, tel. (91) 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Na ofertę składa się wypełniony Formularz ofertowy na złączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu oraz wypełniony załącznik nr 1.   

Oferta musi wpłynąć do dnia 01.09.2017 r. do godz. 12:00 do sekretariatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę środków czystości.”

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9.     Termin związania ofertą : 30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu532 Kb2017-08-25 11:00
Pobierz plik (zal_1_srodki_czystosci.doc)Załącznik nr 1 - środki czystości83 Kb2017-08-25 11:01
Pobierz plik (zal_2_formularz_cenowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz cenowy29 Kb2017-08-25 11:01
Pobierz plik (wzor_umowy.pdf)Wzór umowy537 Kb2017-08-25 11:01
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2017-08-25 11:01
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2017-10-19 13:40Data opublikowania: 2017-08-25 11:01
Liczba odsłon: 642Historia zmian