Opublikowano: 09 luty 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-213 Szczecin

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych na 2017 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – artykuły spożywcze

Dodatkowe warunki wykonania u mowy:

Dostawy będą realizowane na podstawie cząstkowych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem składanym telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia do 3 dni roboczych.

Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy napis ,,lub inne o równoważnych parametrach’’. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez użycie przykładowego znaku towarowego.

W przypadku braku u Wykonawcy zamawianego towaru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jego odpowiednik o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy. Cena zamiennika nie może być wyższa niż towaru wskazanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest skalkulować w ofercie wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą oraz wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I gatunku bez wad fizycznych i jakościowych.

W przypadku ujawnienia przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych w towarze, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany na własny koszt wadliwego towaru, na wolny od wad lub dostawy brakującego towaru nie później niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania okresowych obniżek cen towarów oferowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu towarów po cenach niższych niż ceny umowne.

W przypadku niepełnego wykorzystania asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający może przedłużyć okres trwania umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy, jeżeli Wykonawca zagwarantuje te same ceny jednostkowe. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zagwarantuje cen tożsamych – umowa ulga rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta.

3.     Termin wykonania zamówienia:

realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana sukcesywnie od podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania kwoty umowy

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100% cena

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska, tel. (91) 486 15 56 wew. 118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Na ofertę składa się wypełniony Formularz ofertowy na złączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu oraz wypełniony załącznik nr 1.

Oferta musi wpłynąć do dnia 15.02.2017 r. do godz. 11:00 do sekretariatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę artykułów spożywczych.”

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1411 Kb2017-02-09 15:36
Pobierz plik (zal_1_artykuly_spozywcze.doc)Załącznik nr 1 - artykuły spożywcze55 Kb2017-02-09 15:36
Pobierz plik (zal_2_formularz_cenowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz cenowy30 Kb2017-02-09 15:37
Pobierz plik (zal_3_wzor_umowy.doc)Załącznik nr 3 - wzór umowy56 Kb2017-02-09 15:37
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20170214.pdf)Pytania i odpowiedzi443 Kb2017-02-14 10:52
Pobierz plik (zal_1_artykuly_spozywcze_po_modyfikacji.doc)Załącznik nr 1 - artykuły spożywcze (po modyfikacji)55 Kb2017-02-14 10:53
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2017-02-09 15:37
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2017-05-19 13:51Data opublikowania: 2017-02-09 15:37
Liczba odsłon: 975Historia zmian