Opublikowano: 24 styczeń 2017

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Publikacja 6 ogłoszeń lub artykułów prasowych w dwumiesięczniku, w formacie cała strona (rozmiar zbliżony do A4) oraz w pełnym kolorze w roku 2017.

Usługa obejmuje opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku 6 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych w formacie cała strona (rozmiar zbliżony do A4) oraz w pełnym kolorze w roku 2017 w miesiącach: marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, październik, grudzień.

Wymagania:

1. Dwumiesięcznik musi ukazywać się w nakładzie minimum 3.000 egzemplarzy.

2. Zamieszczanie ogłoszeń i artykułów następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń (w postaci e-maila) przekazanych Wykonawcy. Każdorazowo Wykonawca musi potwierdzać przyjęcie zlecenia.

3. W wydaniu, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia i artykuły prasowe nie będą przeważały treści                     o charakterze sensacji i skandalu.

4. Zamawiający wymaga, aby publikacja była zamieszczana bez stosowania niestandardowych formatów.

5. Teksty ogłoszeń i artykułów będą zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dwumiesięcznika, na których materiały o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni strony bez ogłoszenia/artykułu Zamawiającego. Każdorazowo treść reklam i materiałów promocyjnych umieszczanych na stronie z ogłoszeniem/artykułem Zamawiającego będzie uzgadniana z Zamawiającym.

6. Przewidywane terminy ogłoszeń prasowych:

1 całostronicowy artykuł sponsorowany w dwumiesięczniku, posiadającym zasięg terenu województwa zachodniopomorskiego oraz dystrybuowanym do najważniejszych instytucji państwowych, o nakładzie co najmniej 3 tysiące egzemplarzy, co stanowi do 6 artykułów w całym roku 2017, począwszy od marca,                            w miesiącach: marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, październik, grudzień.

7. Ogłoszenia/artykuły sponsorowane będą publikowane w pełnym kolorze.

8. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści 4 artykułów/ogłoszeń wraz ze zdjęciami odpowiada Zamawiający. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści 2 artykułów/ogłoszeń wraz ze zdjęciami odpowiada Wykonawca.

9. Za przygotowanie edytorskie, skład komputerowy oraz publikację na zasadach określonych
w umowie odpowiada Wykonawca.

10. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów dotyczących ogłoszeń
i artykułów prasowych nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą publikacji,
a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do godziny 09.00.

W przypadku przygotowania artykułów przez Wykonawcę, przedstawi on Zamawiającemu tekst artykułu/ogłoszenia na 5 dni roboczych przed planowaną datą publikacji.

11. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia/artykułu najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą publikacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt, najpóźniej na 2 dni robocze przed publikacją ogłoszenia/artykułu do godz. 9.00, a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do 15:00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty graficznej przedmiotowych ogłoszeń/artykułów zgodnej z wytycznymi Zamawiającego.

12. Forma graficzna ogłoszenia/artykułu będzie każdorazowo konsultowana z upoważnioną osobą Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną gotowego do druku ogłoszenia/artykułu uwzględniającego przekazaną przez Zamawiającego lub opracowaną przez Wykonawcę zawartość merytoryczną. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych lub w szczególnych przypadkach 1 dnia roboczego przed planowaną publikacją do godz. 15:00 od otrzymania projektu ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku. Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując kolejne projekty ogłoszenia.

13. Wykonawca każdorazowo oznaczy artykuł/ogłoszenie logotypem WFOŚiGW w Szczecinie. Wzór logo zostanie przygotowany i przesłany drogą e-mailową przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

3.       Termin wykonania zamówienia : 01 marca – 31 grudnia 2017

4.       Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nie dotyczy

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100 % ceny

7.     Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska, tel. 91 486 15 56 wew. 118,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera itp.) na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu  do dnia  01.02.2017 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3 pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  „Oferta na publikację ogłoszeń -dwumiesięczniki”

Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1828 Kb2017-01-24 20:47
Pobierz plik (zal_1_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy33 Kb2017-01-24 20:48
Pobierz plik (zal_2_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 2 - wzór umowy137 Kb2017-01-24 20:48
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2017-01-24 20:52
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2017-05-19 13:51Data opublikowania: 2017-01-24 20:52
Liczba odsłon: 826Historia zmian