Opublikowano: 29 listopad 2016

Wyniki postępowania


Ogłoszenie nr 354412 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.
Szczecin: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie w systemie zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32078503900000, ul. ul. Solskiego  3, 71323   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 861 556, e-mail , faks 914 861 557.
Adres strony internetowej (URL): www.wfos.szczecin.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.wfos.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.wfos.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie w systemie zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie
Numer referencyjny: BS/ZAP/WN/203/09/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie”, od etapu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), dokonania rozbiórki istniejącego budynku, wykonania robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie certyfikatu finalnego BREEAM na poziomie co najmniej VERY GOOD, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i pozwoleniami), wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych, przeprowadzenie procedur odbiorowych, sprawowanie nadzoru autorskiego, rozruch instalacji i obowiązki umowne w okresie udzielonej gwarancji. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót objętych niniejszym SIWZ, który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, sporządzonej Dokumentacji Projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: a) wykonanie koncepcji projektowej wielobranżowej b) wykonanie dokumentacji projektowej tj: i. projektu budowlanego wszystkich branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych) wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami, niezbędnymi ekspertyzami, z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; projekt rozbiórki istniejącego obiektu wraz z pozwoleniem na rozbiórkę, projektów wykonawczych wszystkich branż (w tym projektów specjalistycznych takich jak m.in. projekt funkcjonowania paneli fotowoltaicznych, projekt systemu kontroli dostępu, projekt aranżacji wnętrz, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych; c) wykonanie rozbiórki istniejącego budynku wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i zabezpieczeniem pasa drogowego (chodnika); d) wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w PFU, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; e) wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem; f) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną g) przygotowanie książki obiektu w imieniu Zamawiającego dla służb nadzoru budowlanego wraz z określeniem parametrów i instrukcji dalszego użytkowania dla przebudowywanego obiektu; h) sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej; i) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w tym w szczególności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie; j) wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania obowiązków lub rezultatów wskazanych w pkt. b) – i) powyżej. 5. Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny rozwiązaniom przyjętym w koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i odpowiadać ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 71221000-3, 45100000-8, 45110000-1, 45300000-0, 45400000-1, 42416100-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres 24 miesięcy jest terminem maksymalnym. Zaoferowana przez Wykonawcę liczba miesięcy terminu wykonania zamówienia nie może być krótsza niż 22 miesiące, ani dłuższa niż 24 miesiące.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: - dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu lub wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 10.000.000, 00 zł. - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum: - dwie dokumentacje projektowe wielobranżowe i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości 300 000 zł brutto, z których przynajmniej jedna została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji i co najmniej jedna obejmowała proces certyfikacji BREEAM -dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a. kierownik budowy – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu, - co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego budowę budynku użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 5.000.000. PLN brutto. b.kierownik robót elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót - udokumentowane doświadczenie przy projektach związanych z nowoczesnymi instalacjami w budynkach użyteczności publicznej oraz instalacjami fotowoltaicznymi c.kierownik robót instalacji sanitarnej – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji gazowych, instalacji urządzeń cieplnych i gazowych. - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące doświadczenie w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi, jako kierownik budowy lub kierownik robót. d.projektant branży architektonicznej –wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń - w dorobku na stanowisku Projektanta wykonał min. co najmniej jedną dokumentacje projektowe wielobranżowe i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości 300 000 (trzysta tysięcy) zł brutto - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w pkt 1-3 będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w Rozdz. V pkt 3. b) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdz. V pkt 3 c) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentów będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 170.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK O/Szczecin nr rachunku 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – Budowa siedziby WFOŚiGW w Szczecinie biuro w Koszalinie w systemie zaprojektuj i wybuduj –II postępowanie ”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X pkt 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 60
termin wykonania zamówienia 20
okres gwarancji 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie i wykonywaniu robót, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/ów znajdującego/ych się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych. 4. Jeżeli zmiany, o których mowa w niniejszej umowie wymagają zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków; c) niewypały i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni. 3) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) protesty mieszkańców. 4) Inne: a) wykonanie koniecznych robót zamiennych; b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 1) Zmian w ilości i jakości robót budowlanych lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian oraz zapewnić zastosowanie się do takich zmian przez podwykonawców, zmiany te w szczególności mogą polegać na: a) zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności; b) pominięciu poszczególnych prac, robót, czynności; c) zmianie - określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonywania prac, robót, czynności, gdy wpłyną one na wartość zamówienia; d) wykonaniu robót zamiennych, gdy wpłyną one na podwyższenie wartości zamówienia. 2) Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym w ust. 6 pkt 1. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3) Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących wykonywanych prac, robót, czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody Zamawiającego. 4) Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące prac, robót, czynności związanych z realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 5) W przypadku gdy zmiany o których mowa w ust. 6 pkt 1 doprowadzą do zmiany haromonogramu rzeczowo-finansowego w taki sposób, że wartość prac i robót w nim przewidzianych ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w sposób proporcjonalny ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy. 6) dokonania zmiany technologicznej, a w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; e) odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, skutkujące niemożliwością wykonania zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; f) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 7) Zmiany, o których mowa w lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. 8) Zmiany, o których mowa w lit. e mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 9) Każda ze wskazywanych w pkt. 6 lit. a - f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 7. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach a) zmiany stawki podatku VAT; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2008) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – z tym że zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania umowy z wyjątkiem zmian stawki podatku VAT. 8. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt b -c, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 9. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 10. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 11. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejście w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 7, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 12. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 13. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 8-12 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust 7. 14. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ; 2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 3) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. 15. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 16. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 17. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 18. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym §, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu114 Kb2016-11-29 15:06
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ8504 Kb2016-11-29 15:07
Pobierz plik (zal_01_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy45 Kb2016-11-29 15:07
Pobierz plik (zal_02_oswiadczenie_wykluczenia.doc)Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania36 Kb2016-11-29 15:07
Pobierz plik (zal_03_oswiadczenie_warunki.doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postęp.34 Kb2016-11-29 15:08
Pobierz plik (zal_04_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc)Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej37 Kb2016-11-29 15:09
Pobierz plik (zal_05_wykaz_robot.doc)Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych34 Kb2016-11-29 15:09
Pobierz plik (zal_06_wykaz_uslug.doc)Załącznik nr 6 - Wykaz usług36 Kb2016-11-29 15:09
Pobierz plik (zal_07_wykaz_osob.doc)Załącznik nr 7 - Wykaz osób34 Kb2016-11-29 15:09
Pobierz plik (zal_08_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 8 - Wzór umowy16703 Kb2016-11-29 15:10
Pobierz plik (zal_09_karta_gwarancyjna.doc)Załącznik nr 9 - Wzór Karty gwarancyjnej38 Kb2016-11-29 15:10
Pobierz plik (zal_10_pfu.zip)Załącznik nr 10 - PFU114 Kb2016-11-29 15:15
Pobierz plik (aneks_do_pfu.pdf)Aneks do PFU327 Kb2016-11-29 15:15
Pobierz plik (umowa_o_przylaczenie_energa.pdf)Umowa o przyłączenie - Energa3740 Kb2016-11-29 15:15
Pobierz plik (umowa_o_przylaczenie_mec.pdf)Umowa o przyłączenie - MEC963 Kb2016-11-29 15:16
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161202_1.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 1765 Kb2016-12-02 14:16
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161207_2.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 2850 Kb2016-12-07 13:47
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161209_3.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 31558 Kb2016-12-09 13:39
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161209_4.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 42297 Kb2016-12-09 13:39
Pobierz plik (informacja_o_zmianie_terminu_skladania_ofert.pdf)Informacja o zmianie terminu składania ofert506 Kb2016-12-09 13:41
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia61 Kb2016-12-09 13:41
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161213_5.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 5780 Kb2016-12-13 08:52
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161213_6.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 63100 Kb2016-12-13 08:52
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161213_7.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 74822 Kb2016-12-13 08:53
Pobierz plik (zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf)Zbiorcze zestawienie ofert583 Kb2016-12-23 11:12
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania636 Kb2017-01-16 12:42
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-11-29 15:16
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2017-01-20 14:54Data opublikowania: 2016-11-29 15:16
Liczba odsłon: 1032Historia zmian