Opublikowano: 23 listopad 2016

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.  Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji szkoleniowej  dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 14.12.2016 r.

Miejsce konferencji : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Ilość osób : 230

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

3. Termin wykonania zamówienia : Termin: 14.12.2016 r. godz. 8:00 – 17:00

4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca musi dysponować obiektem restauracyjnym mogącym pomieścić jednorazowo 230 osób, w odległości do 200 metrów od miejsca , w którym odbywa się konferencja tj. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Oświadczenie o dysponowaniu obiektem restauracyjnym spełniającym wymagania Zamawiającego – na załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  - Oferta Wykonawcy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100 % cena

7. Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska, tel. 91 486 15 56 wew. 118,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera itp.) na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu  do dnia  01.12.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3 pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  „Oferta na usługę cateringową”

Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1236 Kb2016-11-23 14:46
Pobierz plik (zal_1_sopz.pdf)Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia562 Kb2016-11-23 14:47
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy508 Kb2016-11-23 14:47
Pobierz plik (zal_3_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy1157 Kb2016-11-23 14:48
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-11-23 15:02
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-12-23 11:13Data opublikowania: 2016-11-23 15:02
Liczba odsłon: 779Historia zmian