Opublikowano: 19 październik 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień

finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

 

1. Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

3. Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty podpisania umowy

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2010 r. Nr 86, poz. 554 z późń. zm.) 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

- aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):

Artur Szczybelski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 914861556 wew.116, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 27.10.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń dla WFOŚiGW w Szczecinie".

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu408 Kb2016-10-19 15:15
Pobierz plik (opz.pdf)Opis przedmiotu zamówienia367 Kb2016-10-19 15:17
Pobierz plik (zal_1_zestawienie.pdf)Załącznik nr 1 - zestawienie aktywacji341 Kb2016-10-19 15:18
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy46 Kb2016-10-19 15:20
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20161025.pdf)Pytania i odpowiedzi242 Kb2016-10-25 13:26
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-10-19 15:21
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-11-29 15:05Data opublikowania: 2016-10-19 15:21
Liczba odsłon: 644Historia zmian