Opublikowano: 22 sierpień 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych (myjnia, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe możliwość płatności kartą za przejazdy autostradowe, opłaty drogowe) do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie z możliwością tankowania na terenie całej Polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3.     Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)      Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012. 1059 j.t)

b)      Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw detalicznej dystrybucji na terenie Szczecina w promieniu 3 km od ul. Solskiego 3 oraz co najmniej 1 stacją w Koszalinie w promieniu 3 km od ulicy Kościuszki 33 oraz siecią stacji paliw w całej Polsce, WARUNEK: nie mniej niż 150 czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

a)      Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

b)      Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania

c)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a)      Cena brutto (C) – waga kryterium  50%

Obliczana będzie ze wzoru

              Oferowana cena minimalna brutto

C = -------------------------------------------------- x    50 pkt

             Cena badanej oferty brutto

Gdzie 1% = 1 pkt

b)      Ilość stacji paliw na terenie całej Polski czynnych całodobowo (S) – waga kryterium 30 % w tym

150-400 -  10 pkt

401-1000 -20 pkt

Powyżej 1000 – 30 pkt

Gdzie 1% =1 pkt

c)       Wielkość upustu cenowego (U) – waga kryterium – 20 %

Obliczana będzie ze wzoru

                  Wielkość upustu cenowego oferty badanej

U = ------------------------------------------------------------------ x    20 pkt

       Wielkość najwyższego oferowanego upustu cenowego

Gdzie 1% = 1 pkt

W związku z powyższym ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów, obliczana według wzoru:

C + S + U

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie    ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, do oferty załączone powinny być pozostałe dokumenty.

Oferty należy składać do dnia 26.08.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Koperta powinna być opisana według wzoru : ,,Oferta na dostawę paliwa – nie otwierać przed 26.08.2016 r. godz. 12:00”.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1545 Kb2016-08-22 12:29
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia2306 Kb2016-08-22 12:30
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy32 Kb2016-08-22 12:30
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_20160823.pdf)Pytania i odpowiedzi z dnia 23.08.2016 r.1371 Kb2016-08-23 14:52
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-08-22 12:32
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-10-13 10:59Data opublikowania: 2016-08-22 12:32
Liczba odsłon: 645Historia zmian