Opublikowano: 19 maj 2016

Wyniki postępowania


Szczecin: Budowa garażu trzystanowiskowego wraz z infrastrukturą i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz rozbiórka istniejącego garażu i budynku trafostacji z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 56079 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna - Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa garażu trzystanowiskowego wraz z infrastrukturą i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz rozbiórka istniejącego garażu i budynku trafostacji z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się następujący harmonogram prac: - wycinka drzew, - budowa nowego budynku garażu wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych, - rozbiórka istniejącego garażu i trafostacji, - zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku garażu, W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną. Opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki nr 8 do niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót objętych niniejszym SIWZ, który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, Dokumentacji Projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz przepisami BHP. Roboty budowlane związane z budową budynku garażowego oraz rozbiórką istniejących budynków prowadzone będą na terenie ogrodu willi przy ul. Solskiego 3 w Szczecinie, wpisanych do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr A-838 z Dz. - 4200/21/0/96 z dn. 03.07.1996 r..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 20 % wartości udzielonego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.31.51.00-9, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin - BGK O.Szczecin Nr konta: 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003 3. Dokument przelewu należy opisać: Wadium - roboty budowlane - garaż. 4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 1 należy załączyć do oferty. 6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie budynku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko:a) kierownik budowy - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu oraz uprawnienia do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987), tj. odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, b) kierownik robót elektrycznych - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) odpowiednie pełnomocnictwa, w przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; 3) dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy na następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ, 2) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującemu czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, i) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy. 3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w Dokumentacji Projektowej, podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. - z tym, że każda ze wskazanych w lit. a - d zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a) stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu80 Kb2016-05-19 15:28
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ11057 Kb2016-05-19 15:29
Pobierz plik (zal_1_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy41 Kb2016-05-19 15:32
Pobierz plik (zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc)Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu32 Kb2016-05-19 15:34
Pobierz plik (zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia30 Kb2016-05-19 15:39
Pobierz plik (zal_4_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.doc)Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych34 Kb2016-05-19 15:40
Pobierz plik (zal_5_wykaz_osob.doc)Załącznik nr 5 - wykaz osób34 Kb2016-05-19 15:40
Pobierz plik (zal_6_oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.doc)Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej32 Kb2016-05-19 15:41
Pobierz plik (zal_7_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 7 - wzór umowy6349 Kb2016-05-19 15:42
Pobierz plik (zal_8_dok_tech.zip)Załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna31638 Kb2016-05-19 15:45
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania534 Kb2016-06-09 08:42
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-05-19 15:42
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-06-14 12:54Data opublikowania: 2016-05-19 15:42
Liczba odsłon: 798Historia zmian