Opublikowano: 28 kwiecień 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzonym na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze. zm.), zwanej dalej „ustawą”

1. Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56; 58
fax. 91 486 15 57

2. Opis przedmiotu zamówienia  oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)                  bieżąca obsługa prawna Zarządu WFOŚiGW, w szczególności w zakresie stałego doradztwa prawnego związanego z podejmowanymi uchwałami, opiniowaniem przedstawianych przez Prezesa lub Zarząd zagadnień prawnych, ocena formalno - prawna dokumentacji podpisywanej przez Prezesa i pozostałych członków Zarządu WFOŚiGW, na żądanie Prezesa - osobiste (lub w ramach telekonferencji) uczestnictwo  w posiedzeniach Zarządu;

b)                 stała obsługa prawna posiedzeń Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie opiniowania pod kątem formalno - prawnym dokumentacji kierowanej na Radę Nadzorczą, uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, przedstawiania na zadanie Rady Nadzorczej stanowisk i opinii prawnych;

c)                  opracowywanie opinii prawnych oraz stanowisk prawnych w sprawach związanych                   z bieżącą działalnością WFOŚiGW, w tym:

- w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i innych związanych                   z ochroną środowiska,

- w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w zakresie udzielanych dofinansowań ze środków krajowych,

- w sprawach związanych z tworzeniem aktów prawa wewnętrznego,

- w sprawach z zakresu prawa pracy,

- w sprawach z zakresu zamówień publicznych,

- w sprawach odnoszących się do opiniowania rozwiązań systemowych WFOŚiGW   i poszczególnych działań Zarządu w świetle obowiązujących przepisów,

- tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów dot. działalności bieżącej i statutowej WFOŚiGW,

d)                 zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami i organami administracji, w tym organami kontroli (w szczególności przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkowa, Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych).

e) doradztwo w negocjacjach z partnerami WFOŚiGW oraz beneficjentami dofinansowania ze środków krajowych, w szczególności w zakresie w zakresie stosowanych zabezpieczeń wykonania umowy i ich zmian;

f) nadzór i doradztwo prawne w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w zakresie udzielanych dofinansowań w ramach programu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „PROSUMNET”, w tym bieżąca współpraca z pracownikami oddelegowanymi do Punktów Obsługi Programu „PROSUMENT” w Szczecinie ul. Partyzantów 3/3, Koszalinie ul. Jana Matejki 1 , Szczecinku  pl. Wolności 8 .

3. Wykonawca jest również obowiązany wykonywać inne czynności, zlecone przez Prezesa, Zarząd lub Dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych WFOŚ, które są związane z obsługą prawną WFOŚiGW i nie są związane z wdrażaniem (obsługą) tzw. funduszy unijnych lub innych środków zagranicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do IWZ

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia– 24 miesiące od dnia 01.08.2016r. do dnia 31.07.2018r.

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wymogi:

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) minimum 3 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 507 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2015, poz. 615 ze zm.) lub są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2014, poz. 134) oraz posiadają wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny.

b) licencją na system informacji prawnej obejmującą minimum 3 stanowiska;

- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonania przedmiotu zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować

- posiadają opłaconą polisę ubezpieczania OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 Euro sumy podstawowej ubezpieczenia oraz 250.000,00 Euro sumy dodatkowej.

 

5.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ. (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

6.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1)       Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:

 a) cena wykonania przedmiotu zamówienia ( C ) – waga 30%

 Sposób oceny ofert w kryterium cena:

                         Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

               C   =  --------------------------------------------------------------  x  30    

                                        Cena brutto  badanej oferty

gdzie:

             C  – wyrażona jest  w złotych polskich

              stosowana punktacja:   0  - 30 pkt.  gdzie  1% = 1 pkt

b) Doświadczenie Wykonawcy (D) – waga 70%

W kryterium doświadczenie, Zamawiający przyzna punkty w pomocniczej skali ocen. Oferta, która uzyska najwięcej punktów pomocniczych otrzyma maksymalną ilość punktów wagi kryterium. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:

  

        Suma punktów pomocniczych rozpatrywanej oferty

                  D =      ---------------------------------------------------------------------------          x 70

Najwyższa suma punktów pomocniczych z rozpatrywanych ofert

gdzie:

              stosowana punktacja:   0  - 70 pkt.  gdzie  1% = 1 pkt

Elementy składające się na kryterium doświadczenie:

L.P.

Określenie kryterium

Liczba punktów do uzyskania     w kryterium

Dokumenty potwierdzające prawdziwość złożonych danych

1.

Świadczenie stałych usług prawniczych przez okres minimum 3lataw instytucji ochrony środowiska (instytucje ochrony środowiska zdefiniowane są w ustawie Prawo ochrony środowiska)

30pkt za okres 3lat + 1 pkt za każdy kolejny rok

max 40 pkt

Referencje potwierdzające  realizację usługi.

2.

Świadczenie stałych usług prawniczych przez okres minimum 3lataw jednostkach sektora bankowego*

10pkt za okres 3lat + 1 pkt za każdy kolejny rok

max 20 pkt

 Referencje potwierdzające  realizację usługi

3.

Sporządzenie minimum 10 opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska na zlecenie instytucji ochrony środowiska w przeciągu 12 miesięcy

5 pkt za10 opinii + 1 pkt za każdą kolejną opinię

max 10 pkt

-

 

*uzasadnienie : przedmiot działalności WFOŚiGW sprowadza się do udzielania aplikującym beneficjentom pomocy finansowej, przy czym przeważającą formą tej pomocy jest pożyczka oraz dotacja

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SIWZ.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP.

7. Termin i miejsce składania oferty :

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Sekretariat, I piętro;

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.05.2016 r. godz. 1000

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2377 Kb2016-04-28 15:31
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ5868 Kb2016-04-28 15:31
Pobierz plik (zal_1_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy49 Kb2016-04-28 15:32
Pobierz plik (zal_2_oswiadczenie_wykluczenia.doc)Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia29 Kb2016-04-28 15:34
Pobierz plik (zal_3_oswiadczenie_spelnieninie_warunkow.doc)Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu32 Kb2016-04-28 15:40
Pobierz plik (zal_4_wykaz_osob.doc)Załącznik nr 4 - wykaz osób35 Kb2016-04-28 15:40
Pobierz plik (zal_5_wykaz_narzedzi.doc)Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi33 Kb2016-04-28 15:40
Pobierz plik (zal_6_opz.pdf)Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia914 Kb2016-04-28 15:41
Pobierz plik (zal_7_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 7 - wzór umowy2907 Kb2016-04-28 15:41
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania546 Kb2016-05-13 10:05
Pobierz plik (ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia433 Kb2016-05-24 09:59
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-04-28 15:41
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-06-02 11:23Data opublikowania: 2016-04-28 15:41
Liczba odsłon: 1055Historia zmian