Opublikowano: 05 kwiecień 2016

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Usługa obejmuje opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku do 8 ogłoszeń prasowych, współfinansowanych  z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w formacie ok. 13 x 15 centymetrów (szerokość x wysokość) i powierzchni ok. 195 cm2 na stronach redakcyjnych w pełnym kolorze w roku 2016, w wydaniach codziennych, w miesiącach: maj (2 ogłoszenia), sierpień (2 ogłoszenia), październik (2 ogłoszenia), listopad (1 ogłoszenie).

Wymagania:
1. Dziennik musi obejmować swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie i ukazywać się w nakładzie minimum 7.000 egz.  w przypadku wydania codziennego i 15.000 egz. w przypadku wydania magazynowego.

2. Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń (w postaci e-maila) przekazanych Wykonawcy. Każdorazowo Wykonawca musi potwierdzać przyjęcie zlecenia.

3. Nie dopuszcza się publikacji ogłoszeń i artykułów na stronach z nekrologami, repertuarami, komunikatami, informacjami o przetargach, stronach motoryzacyjnych, sportowych i kulturalnych i stronach z treściami
o charakterze sensacji i skandalu.

4. Teksty ogłoszeń będą zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dziennika, na których materiały
 o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni strony bez ogłoszenia Zamawiającego.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo publikowania mniejszej niż 8 liczby ogłoszeń w przypadku ogłoszenia mniejszej ilości naborów konkursowych.

7. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze.

8. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia odpowiada Zamawiający.

9. Za przygotowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem konieczności zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych), skład komputerowy oraz publikację odpowiada Wykonawca.

10. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów dotyczących ogłoszeń i artykułów prasowych nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą publikacji, a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do godziny 10.00.

11. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą publikacji, a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt najpóźniej na 1 dzień roboczy przed publikacją ogłoszenia do 15.00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty graficznej przedmiotowych ogłoszeń zgodnej z wytycznymi Zamawiającego.

12. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych lub w szczególnych przypadkach 1 dnia roboczego przed planowaną publikacją do godz. 15:00 od otrzymania projektu ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku. Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując kolejne projekty ogłoszenia.

13. Wykonawca każdorazowo oznaczy ogłoszenie logotypem Unii Europejskiej oraz logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Wzory logo zostaną przesłane drogą e-mailową przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dodatkowo artykuł musi mieć odniesienie słowne o współfinansowaniu ogłoszenia ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

3.       Termin wykonania zamówienia : ogłoszenia publikowane będą w miesiącach: maj (2 ogłoszenia), sierpień (2 ogłoszenia), październik (2 ogłoszenia), listopad (1 ogłoszenie).

4.       Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nie dotyczy

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100 % cena

7.     Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Czarnecki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 142, e-mail:  konrad.czarneckiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera itp.) na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu  do dnia  13.04.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3 pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  „Oferta na publikację ogłoszeń – dzienniki 2016”

Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1740 Kb2016-04-05 13:26
Pobierz plik (zal_1_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy46 Kb2016-04-05 13:40
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-04-05 13:40
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-04-21 15:44Data opublikowania: 2016-04-05 13:40
Liczba odsłon: 1036Historia zmian