Opublikowano: 18 luty 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3,71-323 Szczecin

2.     Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2016 r.

Miejsce dostawy materiałów biurowych: 

Szczecin - ul. Solskiego 3,

                         - ul. Jagiellońska 32/lok. U5

 Koszalin :  ul. Kościuszki 33.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją ilościową dostawy dla poszczególnych punktów odbioru zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.     Termin wykonania zamówienia:

Maksymalnie do 21 dni od podpisania umowy.  

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryterium cena -  100%

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  tel. 91 486 15 56 wew. 118

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy  złożyć w formie pisemnej  do dnia 26.02.2016 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu
: w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na materiały biurowe ”.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9.       Termin związania ofertą : 30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu405 Kb2016-02-18 13:18
Pobierz plik (zal_1_formularz_ofertowy.xls)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy95 Kb2016-02-18 13:18
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy78 Kb2016-02-18 13:20
Pobierz plik (zal_3_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy2317 Kb2016-02-18 13:20
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-02-18 13:21
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-04-21 15:43Data opublikowania: 2016-02-18 13:21
Liczba odsłon: 991Historia zmian