Opublikowano: 04 luty 2016

Wyniki postępowania


Szczecin: Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 12315 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na przedmiot dostawy składają się następujące rodzaje materiałów 1. Biuletyn Naturalnie - 4000 szt 2. Segregatory z nadrukiem - 1000 szt. 3. Broszury informacyjne 28 stron - 1500 szt. 4. Broszury informacyjne 8 stron - 4500 szt. 5. Broszury informacyjne 2DL łamane do DL - 6000 szt. 6. Papier firmowy - 2000 szt. 7. Wizytówki firmowe - 5000 szt. 8. Kartki świąteczne - 600 szt. 9. Kalendarze książkowe na 2017 rok - 600 szt. 10. Kalendarze biurkowe stojące na 2017 rok - 500 szt. 11. Kalendarze ścienne jednodzielne na 2017 rok - 100 szt. 12. Kalendarze ścienne trójdzielne na 2017 rok - 300 szt. 13. Teczki papierowe - 2000 szt 14. Notatnik spiralowany kratka z okładką papierową i dodatkową okładką PCV - 300 szt. 15. Notes korkowy - 300 szt. 16. Tkanina na ściankę promocyjną tekstylną - dużą - 1 szt. 17. Tkanina na ściankę promocyjną tekstylną - mała - 1 szt. 18. Siatka promocyjna mesh 2,5x3m - 10 szt. 19. Siatka promocyjna mesh 5x6m - 5 szt. 20. Baner promocyjny 10x10m - 1 szt. 21. Naklejki 30x50mm - 1000 szt. 22. Torby papierowe - duże - 500 szt. 23. Torby papierowe - małe - 500 szt. 24. Wstążka reklamowa z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie oraz logotypami RPO WZ 2014-2020 - 2 szt. 25. Kołonotatnik A6 spiralowany - 500 szt. 26. Notatnik w twardej lakierowanej okładce - 500 szt. 27. Identyfikatory - 100 szt..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % udzielonego zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.500,00 zł : może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin - Bank Ochrony Środowiska S.A. O.Szczecin Nr konta: 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003 7.3. Dokument przelewu należy opisać: Wadium - DOSTAWA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH. 7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejszej SIWZ należy załączyć do oferty. 7.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek spełni Wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej 2 dostawy obejmujące swoim zakresem opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawę wydawnictw, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: Grafik komputerowy posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie opracowania projektów graficznych oraz składu DTP; Edytor/korektor/redaktor posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie korekty, redakcji i adjustacji tekstów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ; 2) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; 3) odpowiednie pełnomocnictwa, w przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; 4) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Szata graficzna i estetyka - 40

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę; 2. ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; 3. wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: 4. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. 5. wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie zamówienia w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii, zmiana norm, itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu75 Kb2016-02-04 15:27
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ16869 Kb2016-02-04 15:28
Pobierz plik (zal_1_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy61 Kb2016-02-04 15:28
Pobierz plik (zal_1a_kalkulacja_cenowa.doc)Załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa90 Kb2016-02-04 15:29
Pobierz plik (zal_2_oswiadczenie_art_22.doc)Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP44 Kb2016-02-04 15:29
Pobierz plik (zal_3_oswiadczenie_art_24.doc)Załącznik nr 3 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP44 Kb2016-02-04 15:29
Pobierz plik (zal_4_wykaz_dostaw.doc)Załącznik nr 4 - wykaz dostaw52 Kb2016-02-04 15:30
Pobierz plik (zal_5_wykaz_osob.doc)Załącznik nr 5 - wykaz osób50 Kb2016-02-04 15:32
Pobierz plik (zal_6_grupa_kapitalowa.doc)Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej48 Kb2016-02-04 15:32
Pobierz plik (zal_7_opz.doc)Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia1210 Kb2016-02-04 15:33
Pobierz plik (zal_7a_okladka.doc)Załącznik nr 7a - okładka103 Kb2016-02-04 15:33
Pobierz plik (zal_7b_strony.doc)Załącznik nr 7b - strony135 Kb2016-02-04 15:34
Pobierz plik (zal_7c_broszura.doc)Załącznik nr 7c - broszura981 Kb2016-02-04 15:34
Pobierz plik (zal_7d_segregator.doc)Załącznik nr 7d - segregator106 Kb2016-02-04 15:35
Pobierz plik (zal_8_projekt_umowy.pdf)Załącznik nr 8 - projekt umowy3933 Kb2016-02-04 15:35
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania716 Kb2016-02-22 14:08
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-02-04 15:36
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-04-21 15:42Data opublikowania: 2016-02-04 15:36
Liczba odsłon: 1153Historia zmian