Opublikowano: 29 styczeń 2016

Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2016 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z podziałem na dwa zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-213 Szczecin

2.       Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2016 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z podziałem na dwa zadania ( każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania), zgodnie z:

Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – artykuły spożywcze

Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – środki czystości.

Dodatkowe warunki wykonania u mowy:

Dostawy będą realizowane na podstawie cząstkowych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem składanym telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia do 3 dni roboczych.

Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy napis ,,lub inne o równoważnych parametrach’’. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez użycie przykładowego znaku towarowego.

W przypadku braku u Wykonawcy zamawianego towaru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jego odpowiednik o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy. Cena zamiennika nie może być wyższa niż towaru wskazanego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest skalkulować w ofercie wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą oraz wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I gatunku bez wad fizycznych i jakościowych.

W przypadku ujawnienia przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych w towarze, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany na własny koszt wadliwego towaru, na wolny od wad lub dostawy brakującego towaru nie później niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania okresowych obniżek cen towarów oferowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu towarów po cenach niższych niż ceny umowne.

W przypadku niepełnego wykorzystania asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający może przedłużyć okres trwania umowy poprzez zawarcie aneksu do umowy, jeżeli Wykonawca zagwarantuje te same ceny jednostkowe. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zagwarantuje cen tożsamych – umowa ulga rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta.

3.     Termin wykonania zamówienia:

realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana sukcesywnie od podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty umowy

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100% cena

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska, tel. (91) 486 15 56 wew. 118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Na ofertę składa się wypełniony Formularz ofertowy na złączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu oraz wypełniony załącznik nr 1 lub 2 (jeżeli wykonawca składa ofertę na dwa zadania zobowiązany jest załączyć zarówno załącznik nr 1 jak i nr 2) .   

Oferta musi wpłynąć do dnia 05.02.2016 r. do godz. 12:00 do sekretariatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę artykułów spożywczych oraz środków czystości.”

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu544 Kb2016-01-29 13:41
Pobierz plik (zal_1_art_spozywcze.doc)Załącznik nr 1 - artykuły spożywcze67 Kb2016-01-29 13:50
Pobierz plik (zal_2_srodki_czystosci.doc)Załącznik nr 2 - środki czystości70 Kb2016-01-29 13:55
Pobierz plik (zal_3_formularz_cenowy.doc)Załącznik nr 3 - formularz cenowy30 Kb2016-01-29 13:51
Pobierz plik (wzor_umowy.pdf)Wzór umowy197 Kb2016-01-29 13:51
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-01-29 13:51
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-02-18 13:23Data opublikowania: 2016-01-29 13:51
Liczba odsłon: 947Historia zmian