Opublikowano: 22 styczeń 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/0424/0001/16

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie.

Szczegółowy opis ZSI oraz zakres świadczonej usługi został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia: 1 lutego 2016 r. – 31 stycznia 2017 r.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)    posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – ZSI;

b)   posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie serwisowania oprogramowania typu ERP - wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na serwisowaniu oprogramowania typu ERP w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

a)    dokument potwierdzający posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – Zintegrowany System Informatyczny;

b)   dokument potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresie serwisowania oprogramowania typu ERP z podaniem wartości, terminu realizacji, przedmiotu, danych Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie - minimalny okres świadczenia usługi: 12 miesięcy.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

c)    oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do dnia 27.01.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – nadzór serwisowy ZSI”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu544 Kb2016-01-22 13:42
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia297 Kb2016-01-22 13:43
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy35 Kb2016-01-22 13:44
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-01-22 13:44
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-01-29 13:52Data opublikowania: 2016-01-22 13:44
Liczba odsłon: 668Historia zmian