Opublikowano: 14 styczeń 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-232 Szczecin

2.     Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup i dostawa kawy ziarnistej i mielonej do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3.     Termin wykonania zamówienia:

do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty z umowy

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

nie dotyczy

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100% cena

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska, tel. (91) 486 15 56 wew. 118 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.     Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera itp.) na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania do dnia 19.01.2016 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  „Oferta na dostawę kawy”

Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu689 Kb2016-01-14 14:20
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia341 Kb2016-01-14 14:21
Pobierz plik (zal_2_formularz_cenowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz cenowy33 Kb2016-01-14 14:21
Pobierz plik (wzor_umowy.pdf)Wzór umowy1351 Kb2016-01-14 14:22
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2016-01-14 14:22
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2016-01-29 13:58Data opublikowania: 2016-01-14 14:22
Liczba odsłon: 869Historia zmian