Opublikowano: 21 grudzień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/234/0007/15

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku z podziałem na dwie części:

Część I – Świadczenie usługi dostępu do Internetu
Część II – Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce świadczenia usług:

Punkt Obsługi Programu Prosument w Szczecinku
pl. Wolności 8, Szczecinek

Część I- Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.      Czas trwania umowy: 12 miesięcy,
2.      Rozpoczęcie świadczenia usługi: nie później niż 13 stycznia 2016 r.,
3.      Parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 10/10 Mb,
4.      Ilość stałych adresów IP: 1,
5.      Operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.

Część II- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługa telefonii stacjonarnej w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.      Czas trwania umowy: 12 miesięcy,
2.      Rozpoczęcie świadczenia usługi: nie później niż 13 stycznia 2016 r.,
3.      Ilość kanałów rozmownych/jednoczesnych połączeń głosowych: 2,
4.      Podłączenie do centrali telefonicznej: do dyspozycji 1 wejście BRA,
5.      Usługa DDI*: ilość numerów telefonicznych: min. 4,
6.      Usługa traktowana i rozliczana przez wszystkich krajowych operatorów jako połączenie na numer stacjonarny zgodnie z cennikiem danego operatora.

* usługa DDI lub inna równoważna umożliwiająca przypisanie minimum 4 numerów telefonicznych do abonentów wewnętrznych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-     oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 24.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Usługa dostępu do Internetu oraz usługa telefonii stacjonarnej - Szczecinek”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu572 Kb2015-12-21 15:32
Pobierz plik (zal_1_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy46 Kb2015-12-21 15:33
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-12-21 15:32
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-12-24 11:42Data opublikowania: 2015-12-21 15:32
Liczba odsłon: 728Historia zmian