Opublikowano: 21 grudzień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/234/0006/15

Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z instalacją i konfiguracją w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

termin wykonania dostawy: 13 stycznia 2016 r.

Miejsce instalacji:

Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku
pl. Wolności 8, Szczecinek

Charakterystyka obiektu:

Obiekt nie posiada instalacji sieci telefonicznej. Powierzchnia biurowa wynosi ok. 70m2. Aparaty telefoniczne należy rozmieścić przy trzech stanowiskach biurowych pomiędzy którymi zostanie zamontowana centrala. Odległość centrali telefonicznej od najbardziej oddalonego stanowiska wynosi ok. 10 m.

Szczegółowy opis urządzeń oraz ich ilość została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącego formularzem oferty technicznej – załącznik nr 1.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1) poprzez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia, uzupełnienie kolumny „Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę,” w sposób analogiczny do kolumny „Konfiguracja minimalna Zamawiającego” oraz wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 2).

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Konfiguracji minimalnej Zamawiającego” należy traktować jako parametry minimalne. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego.

3.    Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

4.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-     oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

6.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wypełnionym załączniku nr 1 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do dnia 24.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3,
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę centrali telefonicznej - Szczecinek”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

8.    Termin związania ofertą:

30 dni

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu578 Kb2015-12-21 15:34
Pobierz plik (zal_1_opz.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia167 Kb2015-12-21 15:35
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy36 Kb2015-12-21 15:37
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-12-21 15:31
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-12-24 11:42Data opublikowania: 2015-12-21 15:31
Liczba odsłon: 699Historia zmian