Opublikowano: 19 listopad 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2.  Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie , do biur w Szczecinie :  ul. Solskiego 3, ul. Jagiellońska 32/lok. U5, al. Wojska Polskiego 36U/1  i Koszalinie :  ul. Kościuszki 33 , ul. Matejki 22 na rok 2015, zgodnie z zgodnie ze specyfikacją  z Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu_publ._mat biur.2 2015”( 6 arkuszy ).

3. Termin wykonania zamówienia:

Maksymalnie do 11.12.2015 r.  

4.  Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

a) Kryterium cena ( C ) -  80%

W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 pkt. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

            najniższa oferowana cena

C  =  --------------------------------------   x 80 pkt.

               cena ocenianej oferty

Cena oferty jest sumą kosztów brutto jest ceną dostawy materiałów biurowych wraz z wniesieniem
w 3 miejsca w Szczecinie oraz 2 miejsca w Koszalinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

b) Kryterium termin dostawy  ( TD ) – 20%,

W kryterium Termin dostawy  ( TD ) oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Za termin realizacji zamówienia punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia:               ilość punktów:

Do 11.12.2015 r.                                        5 pkt
Do 09.12.2015 r.                                      10 pkt
Do 07.12.2015 r.                                      20 pkt

gdzie 1 % = 1 pkt

Punkty za termin będą przyznawane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Zamawiający zastrzega, że termin realizacji nie może być dłuższy niż max. termin tj. do dnia 11.12.2015 r.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną wg wzoru:

Ocena = C + TD 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Anna Fleming-Uss, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , 91 44 10 300

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy  złożyć w formie pisemnej  do dnia 27.11.2015 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz Załącznikiem nr 3 – projektem umowy (zaparafowany i podpisany):  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na materiały biurowe - listopad 2015”. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

9.       Termin związania ofertą : 30 dni

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_dodatkowe.pdf)Ogloszenie o zamówieniu 1220 Kb2015-11-19 16:13
Pobierz plik (Zał.nr 1_do ogł.o_zamówieniu_mat. biur. 2. 2015.xls)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy95 Kb2015-11-19 16:15
Pobierz plik (Zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.doc)Załącznik nr 2 - oferta cenowa87 Kb2015-11-19 16:17
Pobierz plik (Zał. nr 3 do ogłoszenia_o_zamówieniu-wzór umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy1843 Kb2015-11-19 16:17
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-11-19 16:17
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-12-22 08:09Data opublikowania: 2015-11-19 16:17
Liczba odsłon: 739Historia zmian