Opublikowano: 20 październik 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/213/0033/15

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu telewizji dozorowej (CCTV)

Część I - Dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

1)  Urządzenia montowane we wskazanych miejscach według projektu dostarczonego przez Zamawiającego.

2)  System instalowany na istniejącym okablowaniu – instalacja poprowadzona specjalnie pod nowy SSWiN – wszystkie przewody od czujek poprowadzone do miejsca instalacji centrali.

Część II – Dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu telewizji dozorowej (CCTV)

1)  Urządzenia montowane we wskazanych miejscach według projektu dostarczonego przez Zamawiającego.

2)  System instalowany na istniejącym okablowaniu – instalacja poprowadzona specjalnie pod nowy CCTV.

Szczegółowy opis urządzeń oraz ich ilość została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącego formularzem oferty technicznej – załącznik nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1) poprzez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia, uzupełnienie kolumny „Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę,” w sposób analogiczny do kolumny „Konfiguracja minimalna Zamawiającego” oraz wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 2).

3.    Termin wykonania zamówienia: 9 listopada 2015 r.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-     oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wypełnionym załączniku nr 1 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do dnia 28.10.2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie SSWiN oraz CCTV”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu607 Kb2015-10-20 15:27
Pobierz plik (zal_1_opz.doc)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia171 Kb2015-10-20 15:29
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy111 Kb2015-10-20 15:29
Pobierz plik (odpowiedz_na_pytanie_20151023.pdf)Odpowiedź na pytanie z dnia 23.10.2015 r.152 Kb2015-10-23 15:43
Pobierz plik (zal_1_opz_modyfikacja.doc)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji172 Kb2015-10-23 15:45
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_20151026.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2015 r.417 Kb2015-10-26 14:43
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-10-20 15:30
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-11-10 22:00Data opublikowania: 2015-10-20 15:30
Liczba odsłon: 1126Historia zmian