Opublikowano: 14 październik 2015

Wykonanie i dostawa wraz z montażem dwóch kasetonów świetlnych oraz dwóch tablic informacyjnych


Wyniki postępowania


Szczecin: Wykonanie i dostawa wraz z montażem dwóch kasetonów świetlnych oraz dwóch tablic informacyjnych
Numer ogłoszenia: 150137 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wraz z montażem dwóch kasetonów świetlnych oraz dwóch tablic informacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem dwóch kasetonów świetlnych oraz dwóch tablic informacyjnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie projektu graficznego. Miejsce montażu tablic - Szczecin, ul Jagiellońska 32U..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, ewentualne pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: - ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę; - ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; - wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. - wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w SIWZ (np. zmiana technologii itp.)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu39 Kb2015-10-14 15:12
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ9887 Kb2015-10-14 15:13
Pobierz plik (zal_1_formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy100 Kb2015-10-14 15:14
Pobierz plik (zal_2_oswiadczenie_art_22.doc)Załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP84 Kb2015-10-14 15:17
Pobierz plik (zal_3_oswiadczenie_art_24.doc)Załącznik nr 3 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP82 Kb2015-10-14 15:19
Pobierz plik (zal_4_grupa_kapitalowa.doc)Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej88 Kb2015-10-14 15:21
Pobierz plik (zal_5_opz.pdf)Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia2028 Kb2015-10-14 15:22
Pobierz plik (zal_6_umowa.pdf)Załącznik nr 6 - wzór umowy3665 Kb2015-10-14 15:23
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania261 Kb2015-10-29 09:55
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-10-14 15:24
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-11-27 11:21Data opublikowania: 2015-10-14 15:24
Liczba odsłon: 1136Historia zmian