Opublikowano: 02 październik 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/234/0005/15

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w nowopowstałym biurze w Szczecinie z podziałem na dwie części:

Część I – Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Część II – Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 32. Wymagane jest aby urządzenia służące do uruchomienia usług zostały zamontowane w pomieszczeniu serwerowni znajdującym się na pierwszym piętrze

Część I- Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w nowopowstałym biurze w Szczecinie.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.      Czas trwania umowy: 24 miesiące,
2.      Rozpoczęcie świadczenia usługi: nie później niż 2 listopada 2015 r.,
3.      Parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 50/50 Mb,
4.      Ilość stałych adresów IP: 1,
5.      Operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.

Część II- Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej w nowopowstałym biurze w Szczecinie.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.      Czas trwania umowy: 24 miesiące,
2.      Rozpoczęcie świadczenia usługi: nie później niż 2 listopada 2015 r.,
3.      Ilość kanałów rozmownych/jednoczesnych połączeń głosowych: 8,
4.      Podłączenie do centrali telefonicznej: do dyspozycji 4 wejścia BRA,
5.      Usługa DDI*:

ilość numerów telefonicznych: min. 50,
zakres numerów: zgodny z jednym z poniższych:
91 xxxx000 do 91 xxxx049,
91 xxxx300 do 91 xxxx349,
91 xxxx400 do 91 xxxx449,
91 xxxx500 do 91 xxxx549,
91 xxxx600 do 91 xxxx649,
91 xxxx700 do 91 xxxx749,
91 xxxx800 do 91 xxxx849,
91 xxxx900 do 91 xxxx949,

6.      Usługa traktowana i rozliczana przez wszystkich krajowych operatorów jako połączenie na numer stacjonarny zgodnie z cennikiem danego operatora.

* usługa DDI lub inna równoważna umożliwiająca przypisanie 50 numerów telefonicznych do abonentów wewnętrznych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-     oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 12.10.2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Usługa dostępu do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej w nowopowstałym biurze w Szczecinie”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu797 Kb2015-10-02 15:35
Pobierz plik (zal_1_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy115 Kb2015-10-02 15:36
Pobierz plik (odpowiedz_na_pytanie_20151008.pdf)Odpowiedź na pytanie z dnia 08.10.2015223 Kb2015-10-08 14:07
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-10-02 15:39
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-10-15 07:59Data opublikowania: 2015-10-02 15:39
Liczba odsłon: 947Historia zmian