Opublikowano: 11 wrzesień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.     Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych wewnętrznych rolet wolnowiszących w ilości 33 sztuk do 21 pomieszczeń zlokalizowanych w lokalu w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 32/u5. 

Wymaga się aby na każdym oknie była oddzielna roleta, zamontowana do ściany w sposób inwazyjny. Wszystkie rolety należy wyposażyć w mechanizm koralikowy samoblokujący umożliwiający ustawienie rolety w dowolnej pozycji z obciążnikiem.

Tkanina podgumowana zaciemniająca gładka bez wytłoczeń i wzorów o możliwości uzyskania maksymalnego zaciemnienia przy zastosowaniu szarych kolorów blokująca światło nie mniej niż 80%. Kolor tkaniny zostanie określony po przedstawieniu Zamawiającemu wzornika.

Zestawienie wymiarów rolet:

Nr pomieszczenia

Wymiary rolet w pomieszczeniu

18

h=1,55 x 1,61m – 1 szt.

17

h=1,55m x 1,64m – 1 szt.

15

h=1,55m x 1,64m – 1 szt.

14

h=1,55m x 1,33m – 1 szt.

h=1,55m x 1,35m – 1 szt.

h=2,41m x 0,99m – 1 szt.

13

h=1,55m x 1,32m – 1 szt.

12

h=1,55m x 1,33m – 1 szt.

h=2,41m x 0,99m – 1 szt.

10

h=1,55m x 1,31m – 1 szt.

9

h=1,55m x 1,32m – 1 szt.

h=1,45m x 1,91m – 1 szt.

8

h=1,55m x 1,61m – 1 szt.

4

h=1,57m x 1,91m – 1 szt.

h=1,57m x 1,32m – 1 szt.

44

h=1,54m x 1,35m – 1 szt.

h=2,41m x 0,99m – 1 szt.

43

h=1,54m x 1,31m – 1 szt.

36

h=1,57m x 1,64m – 1 szt.

h=1,54m x 1,61m – 1 szt.

h=2,41m x 0,99m – 1 szt.

35

h=1,55m x 1,33m – 1 szt.

33+34

h=1,58m x 1,64m – 1 szt.

h=1,55m x 1,61m – 1 szt.

h=2,41m x 0,99m – 1 szt.

30+32

h=1,55m x 2,49m – 1 szt.

h=1,55m x 1,35m – 1 szt.

29

h=1,55m x 1,31m – 1 szt.

28

h=1,55m x 1,34m – 1 szt.

h=2,41m x 0,99m – 1 szt.

27

h=1,79m x 2,44m – 1 szt.

25

h=1,55m x 1,63m – 1 szt.

24

h=1,55m x 1,63m – 1 szt.

UWAGA : Podane wymiary są orientacyjne. Wykonawca w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy obejmującej  dostawę i montaż wewnętrznych rolet wolnowiszących musi dokonać w  lokalu na ul. Jagiellońskiej 32/u5 w Szczecinie dokładnych pomiarów w  pomieszczeniach, w których montowane będą rolety w celu korekty w stosunku do podanych wymiarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy pomiar.

3.     Termin wykonania zamówienia:

do 21 dni od podpisania umowy, termin montażu będzie musiał być uzgodniony z zamawiającym

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

- oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 486 15 56, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 18.09.2015 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę rolet”

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1793 Kb2015-09-11 12:21
Pobierz plik (oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy87 Kb2015-09-11 12:22
Pobierz plik (wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 2 - wzór umowy242 Kb2015-09-11 12:23
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_20150915_2.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 15.09.2015425 Kb2015-09-15 15:31
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-09-11 12:28
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-10-15 07:59Data opublikowania: 2015-09-11 12:28
Liczba odsłon: 1210Historia zmian