Opublikowano: 24 sierpień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Znak sprawy: BS/ZAP/AS/234/0004/15

Przedmiotem zamówienia jest dostawa central telefonicznych i aparatów telefonicznych wraz z instalacją i konfiguracją z podziałem na trzy zadania.

Część I- Dostawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z instalacją i konfiguracją w nowopowstałym punkcie obsługi w Koszalinie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z instalacją w punkcie obsługi zlokalizowanym w Koszalinie przy ul. Jana Matejki 1 oraz programowanie i konfiguracja zainstalowanych urządzeń.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

termin wykonania dostawy: 11 września 2015 r.

Szczegółowy opis urządzeń oraz ich ilość została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącego formularzem oferty technicznej – załącznik nr 1.

Część II- Dostawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z instalacją i konfiguracją w nowopowstałym biurze w Szczecinie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z instalacją w biurze Zamawiającego zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 32 oraz programowanie i konfiguracja zainstalowanych urządzeń.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

termin wykonania dostawy: termin zostanie wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z trzytygodniowym wyprzedzeniem jednak termin wykonania usługi nie będzie późniejszy niż 31 październik 2015 r.

Szczegółowy opis urządzeń oraz ich ilość została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącego formularzem oferty technicznej – załącznik nr 1.

Część III- Dostawa akcesoriów telefonicznych do głównego biura w Szczecinie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z instalacją w biurze Zamawiającego zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

termin wykonania dostawy: 18 września 2015 r.

Szczegółowy opis urządzeń oraz ich ilość została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącego formularzem oferty technicznej – załącznik nr 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1) poprzez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia, uzupełnienie kolumny „Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę,” w sposób analogiczny do kolumny „Konfiguracja minimalna Zamawiającego” oraz wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 2).

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Konfiguracji minimalnej Zamawiającego” należy traktować jako parametry minimalne. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego.

3.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

4.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

-     oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

6.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Artur Szczybelski - tel. 91 486 15 56 wew. 116,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wypełnionym załączniku nr 1 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2015 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę central telefonicznych i aparatów telefonicznych wraz z instalacją i konfiguracją z podziałem na trzy zadania”

8.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu201 Kb2015-08-24 12:21
Pobierz plik (zal_1_opz.doc)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia164 Kb2015-08-24 12:21
Pobierz plik (zal_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy110 Kb2015-08-24 12:22
Pobierz plik (odpowiedz_na_pytanie_20150825.pdf)Odpowiedź na pytanie z dnia 25.08.2015 r.214 Kb2015-08-25 14:10
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_20150826.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 26.08.2015 r.600 Kb2015-08-26 15:31
Pobierz plik (odpowiedz_na_pytanie_20150827.pdf)Odpowiedź na pytanie z dnia 27.08.2015 r.204 Kb2015-08-28 09:47
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-08-24 12:23
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-08-24 12:23
Liczba odsłon: 977Historia zmian