Opublikowano: 11 sierpień 2015

Uwaga! W związku z ustaleniem dnia 17 sierpnia dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Szczecinie termin składania ofert zostaje zmieniony na 18.08.2015 r. do godz. 13:00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.     Zamawiający : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.     Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w punkcie obsługi w Koszalinie z podziałem na dwa zadania.

Przedmiot zapytania ofertowego został podzielony przez Zamawiającego na dwie części:

          I.          Świadczenie usługi dostępu do Internetu.

        II.          Świadczenie usług telefonii stacjonarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Koszalinie przy ulicy Jana Matejki 1. Wymagane jest aby urządzenia służące do uruchomienia usług zostały zamontowane w pomieszczeniu znajdującym się na parterze (drugie pomieszczenie po lewej stronie od wejścia głównego do budynku).

Część I - Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w punkcie obsługi zlokalizowanym w Koszalinie przy ul. Matejki 1.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.    parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 10/10 Mb,
2.    ilość stałych adresów IP: 1,
3.    operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.

Część II - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii stacjonarnej w punkcie obsługi zlokalizowanym w Koszalinie przy ul. Matejki 1.

Istotne warunki zamówienia – warunki świadczenia usługi:

1.    ilość kanałów rozmownych/jednoczesnych połączeń głosowych: 4,
2.    ilość numerów telefonicznych: 6 (dopuszcza się usługę DDI lub inną równoważną umożliwiającą przypisanie minimum 6 numerów telefonicznych do abonentów wewnętrznych,
3.    faks na e-mail:

a)    ilość dedykowanych numerów telefonicznych: 1,
b)   otrzymywanie nadesłanych faksów w formie plików PDF na zdefiniowany adres e-mail,
c)    wysyłanie faksów w formie wiadomości e-mail.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.     Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2015 r.

4.     Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

- oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 486 15 56, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 17.08.2015 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usługę dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej biuro Koszalin”

9.     Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym1271 Kb2015-08-11 09:43
Pobierz plik (zalacznik_oferta_wykonawcy.doc)Załacznik - oferta Wykonawcy45 Kb2015-08-11 09:43
Pobierz plik (odpowiedz_na_zapytanie_12082015.pdf)Odpowiedź na pytanie z dnia 12.08.2015 r.362 Kb2015-08-13 13:08
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-08-11 09:52
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-08-11 09:52
Liczba odsłon: 902Historia zmian