Opublikowano: 23 lipiec 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w hotelu w Szczecinie o standardzie minimum trzy gwiazdki wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i konferencyjną dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczącego zamykania projektów POIiŚ realizowanych w ramach I i II osi POIiŚ w perspektywie 2007-2013 obejmującego zagadnienia:

 • prawidłowe zamknięcie projektu – 20%
 • przygotowania do kontroli na zakończenie – 25%
 • trwałość projektu – 10%
 • monitorowania projektu w okresie jego trwałości – 10%
 • monitorowania dochodowości projektów na etapie ich eksploatacji – 10%
 • rozliczenie końcowe – 25%

w oparciu o przepisy i wytyczne obowiązujące na dzień przeprowadzenia szkolenia
a w szczególności:

 1. Rozporządzenie ogólne nr 1083/2006 ze zm. oraz rozporządzenie nr 539/2010,
 2. obowiązujące Wytyczne szczegółowe w zakresie kwalifikowania wydatków, sprawozdawczości , kontroli oraz w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007-2013,
 3. Wytyczne KE dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocyz EFRR, EFS i FS (2007-2013) z 20 marca 2013 r.,
 4. Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

dla 25 do 40 uczestników oraz wynajem sali na czas szkolenia wraz z rzutnikiem, mikrofonem, flipchart, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz zapewnienie cateringu w postaci 2 przerw kawowych oraz lunchu w innej sali niż szkoleniowa składający się z drugiego dania ( mięso, dodatki typu ziemniaki, ryż itp., surówka, woda).

3. Termin wykonania zamówienia:
 dni robocze we wrześniu 2015

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do przeprowadzenia szkolenia, która zrealizowała minimum 3 szkolenia obejmujące zagadnienia opisane w pkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Wykaz zrealizowanych szkoleń obejmujących zagadnienia opisane w pkt. 2 Ogłoszenia, przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

a) Kryterium cena ( C ) -  50%

W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

            najniższa oferowana cena

C  =  --------------------------------------   x 50 pkt.

               cena ocenianej oferty

Cena oferty jest sumą kosztów brutto:

1. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia,
2. wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem,
3. iloczynu liczby 40 i ceny za materiały szkoleniowe dla 1 osoby,
4. iloczynu liczby 40 i kosztów cateringu dla 1 osoby.

b) Kryterium doświadczenie wykładowcy ( D ) - 50%,

W kryterium Doświadczenie ( D) oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

               Ilość szkoleń przeprowadzonych przez trenera w badanej ofercie

D  =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   x 50 pkt.

Ilość szkoleń przeprowadzonych przez trenera w ofercie z największą
ilością przeprowadzonych szkoleń

Warunek Zamawiającego: minimum 3 szkolenia o tematyce obejmującej wszystkie zagadnienia opisane w pkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu.


Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną wg wzoru:

Ocena = C + D 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , 91 486 15 56 wewn. 117

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 31.07.2015 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie w zakresie zamykania projektów POIiŚ – wrzesień 2015”. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

9.  Termin związania ofertą: 30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu1320 Kb2015-07-23 13:39
Pobierz plik (Zal. nr_1_Wykaz_osob_szkolenie_beneficjenci_wrzesien_2015.doc)Zał. nr 1. Wykaz zrealizowanych szkoleń299 Kb2015-07-23 13:43
Pobierz plik (Zal. nr_2_Formularz_cenowy_szkolenie_beneficjenci_wrzesien_2015.doc)Zał. nr 2. Formularz cenowy297 Kb2015-07-23 13:43
Pobierz plik (Umowa_szkolenie_wrzesień_2015_wzór.pdf)Wzór umowy1484 Kb2015-07-23 13:44
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-07-23 13:44
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-07-23 13:44
Liczba odsłon: 878Historia zmian