Opublikowano: 22 czerwiec 2015

Wyniki postępowania


Szczecin: Remont lokalu biurowego przy ulicy Jagiellońskiej 32u/5 w Szczecinie
 
Numer ogłoszenia: 151244 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Fundusz.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont lokalu biurowego przy ulicy Jagiellońskiej 32u/5 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: - demontaż drzwi wewnętrznych, - demontaż istniejących drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicami oraz stalowymi kratami - demontaż ścianki drewnianej wzdłuż szybu windowego (wraz z drzwiami) - demontaż istniejących boazerii, listew drewnianych ściennych, drewnianych obudów ościeży, drewnianych zabudów meblowych, drewnianych półek, pionowych żaluzji okiennych, żaluzji metalowej - wyburzenie dwóch ścianek działowych, w tym jednej ścianki wykonanej z płyt g-k na ruszcie, druga murowana z cegły demontaż istniejących wykładzin dywanowych wraz z cokolikami - rozbiórki cokolików marmurkowych - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: - wyrównanie powierzchni na ścianach miejscach usuniętych okładzin poprzez wykonanie tynków cementowo - wapiennych w technologii tradycyjnej - okładziny ścian z płytek - montaż drzwi - drobne prace wykończeniowe, zagruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitów - wykonanie warstwy wyrównawczej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych - uszczelnianie styków i przejść instalacyjnych - wykonanie posadzek z płytek wg projektu, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni - przygotowanie istniejących powierzchni posadzkowych do położenia wykładzin - wyłożenie wykładziny dywanowej - dostawa i montaż rolety - w łazienkach istniejących wymiana ceramiki i baterii - podłączenie urządzeń sanitarnych do istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót objętych niniejszym SIWZ, który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, Dokumentacji Projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz przepisami BHP..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 20 % wartości udzielonego zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.43.20.00-4, 45.42.11.00-5, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5, 45.42.11.00-5, 45.33.20.00-3, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.31.51.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 56.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:1. Wadium w wysokości: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin Nr konta: 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003 3. Dokument przelewu należy opisać: Wadium - remont lokalu biurowego. 4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 1 należy załączyć do oferty. 6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 prace o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda z osobna polegające na wewnętrznych remontowych robotach wykończeniowych w budynkach użyteczności publicznej, w tym roboty budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: a) kierownik budowy - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) odpowiednie pełnomocnictwa, w przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; 3) dowód wniesienia wadium.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: - ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę; - ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; - wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: -brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii. -wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. -wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii, zmiana norm, itp.). Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ14959 Kb2015-06-22 15:54
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ103 Kb2015-06-22 15:56
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ93 Kb2015-06-22 15:56
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ91 Kb2015-06-22 15:57
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ96 Kb2015-06-22 15:57
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ95 Kb2015-06-22 15:58
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ93 Kb2015-06-22 15:59
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ200 Kb2015-06-22 15:59
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna.zip)Załącznik nr 8 do SIWZ1968 Kb2015-06-22 15:59
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania566 Kb2015-07-20 12:18
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-06-22 15:49
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-06-22 15:49
Liczba odsłon: 1107Historia zmian