Opublikowano: 10 czerwiec 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup licencji (rozszerzenia) dla WFOŚiGW w Szczecinie
- licencja Oracle 11g Standard Edition NUP (na serwer maksymalnie 2 procesorowy, umowa ASFU) dla 26 użytkowników – dotychczas Zamawiający dysponuje licencją na 54 użytkowników,
- licencja Aplikacji Prolan_IASF dla 26 użytkowników – dotychczas Zamawiający dysponuje licencją na 54 użytkowników.
Aplikacja Prolan_IASF jest własnością firmy Prolan Sp. z o.o. z Gliwic i jest chroniona prawem autorskim. Zakup licencji polegać ma na udzieleniu Zamawiającemu licencji wyłącznych bez prawa do udzielania sublicencji na oprogramowanie autorskie ZSI Prolan_IAS na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów wykonywania kopii zapasowej na wypadek awarii ZSI Prolan_IAS
b) korzystanie z programów przez użytkowników w sieci Internet i Intranet bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
c) zmianę konfiguracji interfejsu użytkownika aplikacji przy pomocy dostępnych w ZSI Prolan_IAS mechanizmów konfiguracyjnych
d) definiowanie praw dostępu.
ZSI Prolan_IAS obejmuje następujące moduły: Umowy/Wnioski, Obsługa Zarządu i RN, Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Płace/Kadry, Płatności Masowe, Generator Raportów, Portal Beneficjenta, Kancelaria – Komunikacja Wewnętrzna, POIiŚ.
 
3. Termin wykonania zamówienia: Do 14 dni od podpisania umowy.
 
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
 
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena – 100 %
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 486 15 56 wew. 118, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 15.06.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zakup licencji”.
 
9.   Termin związania ofertą: 30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym1127 Kb2015-06-10 00:06
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy33 Kb2015-06-10 00:13
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-06-10 00:05
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-06-10 00:05
Liczba odsłon: 1120Historia zmian