Opublikowano: 31 marzec 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
 
1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku trafostacji oraz budynku garażowego, sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, sporządzenie dokumentacji  projektowej budowy nowego budynku garażowego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
 
3. Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.
Wymagany termin wykonania projektu budowlanego rozbiórki budynków: 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagany termin wykonania dokumentacji projektowej budowy nowego budynku garażowego  – 45 dni od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Ostateczny termin wykonania zamówienia /umowy po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji –  pozwolenie na rozbiórkę i pozwolenie na budowę oraz dostarczenie wszystkich dokumentów.
 
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a.  posiadania wiedzy i doświadczenia:
- wykonawca wykaże pozytywne i udokumentowane (referencjami) doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym charakterze:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi o podobnym charakterze – wykonał przynajmniej 2 usługi projektowania w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimalną 20.000 zł brutto każda, w tym przynajmniej jedna dokumentacja musi dotyczyć obiektów zabytkowych.
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- wykonawca dysponował będzie osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, w tym:
1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
1 osobę posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej;
1 osobę posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej;
1 osobę posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności sanitarnej.
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
  • wykaz wykonanych  usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentem potwierdzającym, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – 100%
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Agnieszka Tomaszewska, tel. 91 486 15 56 wew. 118, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do dnia 10.04.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną   i powinna być opatrzona pieczątką firmową. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dokumentację projektową”
 
9. Termin związania ofertą:
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym2496 Kb2015-03-31 20:56
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia3676 Kb2015-03-31 20:57
Pobierz plik (Oferta wykonawcy - załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy45 Kb2015-03-31 20:58
Pobierz plik (dokumentacja rzut.pdf)Dokumentacja, rzut2468 Kb2015-03-31 20:59
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-03-31 20:55
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-03-31 20:55
Liczba odsłon: 1004Historia zmian