Opublikowano: 31 marzec 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
 
1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup serwisu prawnego on-line z dostępem do aktów prawa polskiego,  z wydzielonym modułem Prawo zamówień publicznych  ( 3 dostępy ) oraz modułem Prawo ochrony środowiska ( 1 dostęp )  – licencja na 2 lata 2015-2017
A )  Serwis prawny ma zapewniać dostęp do :
- aktów prawa polskiego i europejskiego ( zbiór wszystkich aktów prawnych publikowanych w Dziennikach Urzędowych  i Monitorze Polskim)
-  najnowszych komentarzy i orzeczeń sądowych
- urzędowych wzorów pism
B ) Moduł Prawo Ochrony Środowiska musi zapewniać dostęp do :
- aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska w prawie polskim,
- przepisów ochrony środowiska w Unii Europejskiej,
- przepisów dotyczących instytucji wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska,
- przepisów z zakresu gospodarki odpadami,
- aktualizowanych komentarzy specjalistów w zakresie ochrony środowiska
- komentarzy do ustaw z zakresu ochrony środowiska
- bazy udzielonych odpowiedzi ocenianej co do aktualności
-  zadawania pytań z gwarancją udzielenia pisemnej odpowiedzi
C) Moduł Prawo Zamówień Publicznych musi zapewniać dostęp do :
- najnowszych i aktualizowanych komentarzy specjalistów Prawa zamówień publicznych
- monografie specjalistów Prawa zamówień publicznych
- komentarzy do ustaw i rozporządzeń z zakresu Prawa zamówień publicznych
- aktualnych zmian w Prawie zamówień publicznych
- aktów prawa europejskiego dot. zamówień publicznych
- orzeczeń sądowe, KIO
- wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania
- wzorów SIWZ-ów z komentarzami
- wyszukiwarki kodów CPV
- bazy udzielonych odpowiedzi ocenianej co do aktualności
-  zadawania pytań z gwarancją udzielenia pisemnej odpowiedzi
 
3. Termin wykonania zamówienia:
od dnia 15.04.2015 r. przez okres 24 miesięcy
 
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
 
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Agnieszka Tomaszewska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta na załączonym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 „Oferta cenowa serwis prawny 2015-2017” w formie pisemnej musi być złożona do dnia 09.04.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać wszystkie koszty.
 
9. Termin związania ofertą:
30  dni od daty złożenia oferty
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 10/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym1281 Kb2015-03-31 20:46
Pobierz plik (zal_1_oferta_cenowa.doc)Załącznik nr 1 - oferta cenowa35 Kb2015-03-31 20:47
Pobierz plik (Modyfikacja - zmiana terminu składania ofert..pdf)Zmiana terminu składania ofert818 Kb2015-04-08 12:49
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu867 Kb2015-04-10 10:44
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-03-31 20:48
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-03-31 20:48
Liczba odsłon: 910Historia zmian