Opublikowano: 11 marzec 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa dostępu do Internetu dla Biura w Szczecinie. Istotne warunki zamówienia - warunki świadczenia usługi:
a) czas trwania umowy - 36 miesięcy
b) rozpoczęcie świadczenia usługi - 1 kwietnia 2015
b) parametry łącza - gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 100/100 Mb, stały adres IP
c) Biuro WFOŚiGW w Szczecinie dysponuje przyłączem światłowodowym
d) połączenie między siecią Operatora a WFOŚiGW będzie realizowane w technologii Ethernet/Fast Ethernet na przełącznicy światłowodowej
e) operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym
3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy od dnia 01.04.2015 r.
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – 100 %
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 486 15 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 17.03.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usługę dostępu do Internetu biuro Szczecin”
9. Termin związania ofertą:
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym688 Kb2015-03-11 14:04
Pobierz plik (zalacznik_nr_1-oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy34 Kb2015-03-11 14:04
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-03-11 14:02
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-03-11 14:02
Liczba odsłon: 1145Historia zmian