Opublikowano: 10 marzec 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro
 
 
1. Zamawiający: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa namiotu pneumatycznego typu lglo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami zamawiającego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym
3. Termin wykonania zamówienia: 
Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 dni od podpisania umowy.
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Nie dotyczy
5. Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów, jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: 
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofert: 
Cena - 100 %
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): 
Agnieszka Tomaszewska - tel. 91 486 15 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce iforma lub postać składania oferty: 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do dnia 16.03.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę namiotu typu lglo".
9. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym285 Kb2015-03-10 18:58
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia.doc)Zalacznik nr 1 opis przedmiotu zamowienia.doc143 Kb2015-03-10 18:59
Pobierz plik (Zalacznik nr 2  do zapytania ofertowego.doc)Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc30 Kb2015-03-10 19:00
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-03-10 15:53
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-03-10 15:53
Liczba odsłon: 1108Historia zmian