Opublikowano: 27 luty 2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
 
1.   Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa materiałów biurowych  dla WFOŚiGW w Szczecinie , do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i w Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2015, zgodnie z „Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu_publ._mat biur 2015” (4 arkusze).
3. Termin wykonania zamówienia:
najpóźniej do 20.03.2015 roku
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Anna Fleming-Uss, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz_oferta_cenowa_zamówienie_publ. _mat. biur_2015”  i dodatkowo szczegółowo w „Załączniku nr  1_do formularza_oferta cenowa _mat. biur._2015” ( 4 arkusze ) musi być złożona do dnia 06.03.2015 r. do godz. 15:30 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Formularz ofertowy i dołączony Załącznik nr 1 do formularza  winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce, do biur w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 oraz w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę materiałów biurowych w 2015 r.”.
9. Termin związania ofertą:
30  dni od daty złożenia oferty.
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zam.publ. _materialy biurowe_2015.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym590 Kb2015-02-27 14:36
Pobierz plik (Formularz_oferta cenowa _zamowienie_publ._mat. biur_2015.doc)Formularz Oferta Cenowa37 Kb2015-02-27 14:36
Pobierz plik (Formularz_oferta cenowa _zamowienie_publ._mat. biur_2015.pdf)Formularz Oferta Cenowa381 Kb2015-02-27 14:37
Pobierz plik (Zalacznik nr 1_do formularza _oferta cenowa_mat. biur. 2015.xls)Załącznik nr 1 do Formularz Oferta Cenowa79 Kb2015-02-27 14:37
Pobierz plik (Zalacznik nr 1_do formularza _oferta cenowa_mat. biur. 2015.pdf)Załącznik nr 1 do Formularz Oferta Cenowa5476 Kb2015-02-27 14:38
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-02-27 14:44
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-02-27 14:44
Liczba odsłon: 1060Historia zmian