Opublikowano: 30 styczeń 2015
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
 
1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakup i dostawa kawy ziarnistej i mielonej do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 
3. Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2015 r. lub do wyczerpania kwoty z umowy
 
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wymagania dla Wykonawcy:
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
- Przedmiot zamówienia będzie zamawiany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
- Dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I gatunku bez wad fizycznych i jakościowych
- Koszty przewozu, rozładunku, dostarczenia na miejsce ponosi Wykonawca, Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru w siedzibie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń na załączniku nr 2 – formularzu cenowym
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: 
Oświadczenie dotyczy wykazania spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3 poprzez złożenie oświadczenia na załączniku nr 2 – formularzu cenowym
 
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
100% cena
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): 
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, tel. (91) 486 15 56 wew. 120 lub 608 57 57 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania do dnia 03.02.2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Oferta musi zawierać wszystkie koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę kawy”
 
9. Termin związania ofertą:
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu publicznym_dostawa_kawy.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym875 Kb2015-01-30 12:46
Pobierz plik (Zalacznik_nr_1_opis_porzedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia519 Kb2015-01-30 12:46
Pobierz plik (Zalacznik_nr_2_formularz_cenowy_kawa.pdf)Załącznik nr 2 - formularz cenowy393 Kb2015-01-30 12:47
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-01-30 12:55
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-03-28 14:27Data opublikowania: 2015-01-30 12:55
Liczba odsłon: 1064Historia zmian