Opublikowano: 26 styczeń 2015

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
 
1.
Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
2.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie operatu szacunkowego lokalu numer 5U/1 położonego przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie, na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej 473 m2.
3.
Termin wykonania zamówienia:
21 dni podpisania umowy
4.
Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wymagania dla wykonawcy:
- zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 175 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014.518 z późn. zm.) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem czynności szacowania wartości nieruchomości
- posiada odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń.
5.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
 
6.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena
 
7.
Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Julita Graczyk,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, tel (91) 486 15 56 wew. 120 lub 608 57 57 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8.
Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania do dnia 28.01.2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazania skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą proszę na kopercie umieścić napis: „Oferta na wykonanie operatu szacunkowego ul. Jagiellońska 32 w Szczecinie”.
9.
Termin związania ofertą:
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym846 Kb2015-01-26 14:10
Pobierz plik (zalacznik_nr_1-opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia357 Kb2015-01-26 14:10
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy355 Kb2015-01-26 14:11
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-formularz_ofertwy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy26 Kb2015-01-26 14:11
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-01-26 14:09
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-03-28 14:27Data opublikowania: 2015-01-26 14:09
Liczba odsłon: 1060Historia zmian