Opublikowano: 23 styczeń 2015
 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2015 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, zgodnie z:
Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – artykuły spożywcze
Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – środki czystości.
 
3. Termin wykonania zamówienia: realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana sukcesywnie od podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umowy
 
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Wymagania dla Wykonawcy:
- wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia
- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia
- spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy wynikających z przepisów prawa
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
- przedmiot zamówienia będzie zamawiany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
- dostarczone produkty muszą być wysokiej jakości tj. I gatunku bez wad fizycznych i jakościowych
- koszty przewozu, rozładunku, dostarczenia na miejsce ponosi Wykonawca, Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru w siedzibie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 3.
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Oświadczenie dotyczy wykazania spełnienia warunków skazanych w pkt. 3 poprzez złożenie oświadczenia na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 3.
 
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% cena
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, tel. (91) 486 15 56 wew. 120 lub 608 57 57 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz poprzez uzupełnienie cen jednostkowych oferowanych towarów na załączniku nr 1 – zapotrzebowanie na artykuły spożywcze na rok 2015, załączniku nr 2 – zapotrzebowanie na środki czystości na rok 2015  do dnia  27.01.2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Oferta musi zwierać wszystkie koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis oferta na dostawę artykułów spożywczych oraz środków czystości.
 
9. Termin związania ofertą: 30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu_2015.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym965 Kb2015-01-23 18:02
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 - artykuly spozywcze.pdf)Załącznik nr 161 Kb2015-01-23 18:04
Pobierz plik (Zalacznik nr 2 - srodki czystosci.doc)Załącznik nr 266 Kb2015-01-23 18:04
Pobierz plik (Zalacznik nr 2 - srodki czystosci.pdf)Załącznik nr 270 Kb2015-01-23 18:05
Pobierz plik (Zalacznik nr 3 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 3 - formularz ofertowy26 Kb2015-01-23 18:05
Pobierz plik (Zalacznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 - formularz ofertowy41 Kb2015-01-23 18:06
Pobierz plik (Wzór umowy - art. spoż.pdf)Wzór umowy2004 Kb2015-01-23 18:06
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-01-23 18:06
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-03-28 14:29Data opublikowania: 2015-01-23 18:06
Liczba odsłon: 1192Historia zmian