Opublikowano: 22 styczeń 2015
OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
 

1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2. Opis przedmiotu zamówienia :
A. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego obsługę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
B. Umowa serwisowa obejmować będzie następujące usługi serwisowe, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1) Modyfikację oprogramowania wynikającą ze zmian przepisów prawa polskiego i UE wraz z instalacją, wdrożeniem i modyfikację wzorców wydruku,
2) Bieżące konsultacje telefoniczne w zakresie eksploatowanego oprogramowania,
3) Modyfikację w zakresie zmian formatu eksportu do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.
C. Wykonawca na wykonanie usług serwisowych objętych zamówieniem będzie miał następujące terminy:
1) w odniesieniu do pkt. B ppkt 1 – 10 dni roboczych, jednak nie później niż przed datą wejścia w życie przepisów;
2) dostęp do konsultacji telefonicznych w godzinach pracy Zamawiającego;
3) w odniesieniu do pkt. B pkt 3 – do 10 dni roboczych.
 
Do poprawnej realizacji usług w ramach serwisu Zamawiający wymaga fizycznej obecności serwisanta Wykonawcy w przypadku pojawienia się awarii, której nie można zdalnie usunąć.
 
Oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego zostało wykonane firmę PROLAN Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 , która posiada do niego kody źródłowe.
 
Zamawiający posiada licencję niewyłączną na korzystanie z Zintegrowanego Systemu Informatycznego na użytek własny na terytorium RP. Uprawnionymi do korzystania z Zintegrowanego Systemu Informatycznego są pracownicy Zamawiającego oraz inne podmioty działające na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Zamawiającym.
 
Zamawiający jest uprawniony do wykonywania kopii bezpieczeństwa licencjonowanego oprogramowania.
 
Posiadana licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z Zintegrowanego Systemu Informatycznego na następujących polach eksploatacji :
1. sporządzanie kopii zapasowej,
2. przechowywanie,
3. ładowanie,
4. instalacja,
5. uruchamianie i wyświetlanie.
3. Termin wykonania zamówienia : 01 luty 2015 – 31 styczeń 2016
 
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  
a) Wykonawca musi spełniać warunki w zakresie posiadani uprawnień do wykonywania określonych czynności
b) Wykonawca musi spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
a) Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykonawca  wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające  posiadanie praw do modyfikacji posiadanego przez WFOŚiGW w Szczecinie oprogramowania – Zintegrowany System Informatyczny.
b) Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykonawca  wykaże wykonanie co najmniej jednej w okresie ostatnich trzech lat usługi, polegającej na serwisowaniu oprogramowania typu ERP a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem  wartości, terminu  realizacji,  przedmiotu,  danych Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie;
Minimalny okres świadczenia usługi: 12 miesięcy.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.
 
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100 % cena
 
7. Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail): 
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta na załączonym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 „Oferta cenowa_ogłoszenie o zamówieniu publ._PROLAN_POIiŚ_2015” w formie pisemnej musi być złożona do dnia 30.01.2015 r. do godz. 9:00 w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 
9. Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie_POIiS_2015.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym PROLAN_POIIŚ_20151096 Kb2015-01-22 17:50
Pobierz plik (oferta_cenowa_POIiS_2015.doc)Załącznik nr 1 - Oferta cenowa - PROLAN_POIiŚ_201538 Kb2015-01-22 17:53
Pobierz plik (oferta_cenowa_POIiS_2015.pdf)Załącznik nr 1 - Oferta cenowa - PROLAN_POIiŚ_2015423 Kb2015-01-22 17:54
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-01-22 17:54
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-01-22 17:54
Liczba odsłon: 939Historia zmian