Opublikowano: 27 listopad 2014

Wyniki postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych w roku 2014.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

2. Termin wykonania zamówienia:
maksymalnie do 21 dni od podpisania umowy

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wymagania dla wykonawcy:
• Posiadanie wiedzy i doświadczenia – warunek spełni wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 przegląd roczny i pięcioletni
• Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z ust. 4-6 z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 tekst jednolity)
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń woli.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Oświadczenie dotyczy wykazania doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia poprzez złożenie oświadczenia na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, tel. (91) 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 01.12.2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych na terenie WFOŚiGW’’.

8. Termin związania ofertą:
30 dni


Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym868 Kb2014-11-27 13:34
Pobierz plik (zalacznik_nr_1-opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia1118 Kb2014-11-27 13:35
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-formularz_ofertowy.pdf)Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy321 Kb2014-11-27 13:41
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [wersja edytowalna]31 Kb2014-11-27 13:42
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania341 Kb2014-12-02 11:43
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-11-27 13:42
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-01-25 22:48Data opublikowania: 2014-11-27 13:42
Liczba odsłon: 994Historia zmian