Opublikowano: 24 listopad 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i emisja cyklu 12 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz działań prowadzonych lub wspieranych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2015 w stacji radiowej o zasięgu dawnego województwa koszalińskiego ( powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, świdwiński, sławieński, słupski, bytowski, człuchowski, wałecki ).

Wymagania:
1. Audycje ukażą się w każdy drugi piątek miesiąca, począwszy od stycznia do grudnia 2015 r.
2. Tematyka audycji będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym, co najmniej 7 dni przed opublikowaniem audycji lub w uzasadnionych przypadkach do 1 dnia przed terminem opublikowania audycji.
3. Audycja radiowa będzie trwała co najmniej 5 minut w czasie ciągłym, bez przerywania blokami reklamowymi i innymi zapowiedziami oraz komunikatami.
3. Audycje będą emitowane w najlepszym czasie antenowym stacji .
4. Wykonawca - Stacja radiowa, w której będą emitowane audycje radiowe musi mieć zasięg dzienny co najmniej 80 tys. osób, zasięg tygodniowy co najmniej 400 tys. osób oraz średni czas słuchania co najmniej 100 min. (na podstawie danych z badań radiowych Radio Track realizowanych przez Instytut Badawczy SMG/KRC Millward Brown Poland SA na zamówienie Komitetu Badań Radiowych w miesiącach styczeń-październik 2014 r. ).
5. Wykonawca wyemituje w stacji radiowej nie mniej niż 5 razy spot autopromocyjny zapraszający na każdą
z audycji cyklu dotyczącego promowania ekologii oraz działań i projektów realizowanych przez WFOŚiGW
w Szczecinie – emisje w tygodniu poprzedzającym.
6. Wykonawca umieści informację o realizowanych audycjach na swojej głównej stronie internetowej np. w zakładce typu „Polecamy” wraz z informacją o współprodukcji audycji z Zamawiającym.
7. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy w przygotowaniu audycji wymienionych poprzez przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia oraz innej możliwej do udzielenia pomocy merytorycznej.
8. Wykonawca na początku i końcu każdej audycji wymienionej oraz w zapowiedziach oraz w spotach autopromocyjnych wyemituje informację o następującej treści: „Audycja powstała we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ”.
9. Każdorazowo po emisji audycji, Wykonawca prześle na adres mailowy Zamawiającego plik z nagraniem audycji, celem umieszczenia kopii na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2015

4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena

7. Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta na załączonym formularzu cenowym stanowiącym Zalacznik_oferta_cenowa _audycje_radiowe_2015
w formie pisemnej musi być złożona do dnia 01.12.2014 r. do godz. 14:00
w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać wszystkie koszty przygotowania i emisji audycji. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przygotowanie i emisję audycji radiowych w rok 2015.” Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym1042 Kb2014-11-24 10:38
Pobierz plik (Zalacznik_oferta_cenowa_audycje_radiowe_2015.pdf)Załącznik - oferta cenowa364 Kb2014-11-24 10:41
Pobierz plik (Zalacznik_oferta_cenowa_audycje_radiowe_2015.doc)Załącznik - oferta cenowa [wersja edytowalna]109 Kb2014-11-24 10:42
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-11-24 10:44
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-01-25 22:48Data opublikowania: 2014-11-24 10:44
Liczba odsłon: 766Historia zmian