Opublikowano: 05 listopad 2014

Wyniki postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia dla WFOŚiGW w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia:
do 3 tygodni od podpisania umowy

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100% cena

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, (91) 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz poprzez przygotowanie kalkulacji cenowej wraz z katalogami oferowanych mebli biurowych. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy dołączyć atesty lub certyfikaty oferowanych mebli. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, pok. 11 do dnia 07.11.2014 r. do godz. 15:30. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis: ,,Dostawa mebli biurowych dla WFOŚiGW’’ lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z zachowaniem terminu do jej złożenia.

8. Termin związania ofertą :

30 dni

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym784 Kb2014-11-05 15:39
Pobierz plik (zalacznik_nr_1-opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia400 Kb2014-11-05 15:39
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy134 Kb2014-11-05 15:40
Pobierz plik (kalkulacja_cenowa-dostawa_mebli.doc)Kalkulacja cenowa152 Kb2014-11-05 15:41
Pobierz plik (wzor_umowy.pdf)Wzór umowy761 Kb2014-11-05 15:41
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania149 Kb2014-11-12 15:35
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-11-05 15:43
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-11-24 11:21Data opublikowania: 2014-11-05 15:43
Liczba odsłon: 901Historia zmian