Opublikowano: 29 październik 2014

Wyniki postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1. Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zamulenie spoin między kostkami granitowymi na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.


2. Termin wykonania zamówienia:
do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, tel. (91) 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 31.10.2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,, Zamulenie spoin między kostkami granitowymi na terenie WFOŚiGW w Szczecinie’’.

8. Termin związania ofertą :
30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym756 Kb2014-10-29 15:40
Pobierz plik (zal_nr_1-opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia996 Kb2014-10-29 15:40
Pobierz plik (zal_nr_2-formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy29 Kb2014-10-29 15:40
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania296 Kb2014-11-07 11:42
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-10-29 15:41
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-11-24 11:21Data opublikowania: 2014-10-29 15:41
Liczba odsłon: 853Historia zmian