Opublikowano: 25 wrzesień 2014

W dniu 01.10.2014 r. została podjęta decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, decyzja znajduje się w załącznikach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Opis przedmiotu zamówienia :
Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2. Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
nie dotyczy

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
nie dotyczy

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – 100%

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Tomasz Sać, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 116, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do opis przedmiotu zamówienia, do dnia 30.09.2014 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

8. Termin związania ofertą:
30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu-internet_mobilny.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym720 Kb2014-09-25 14:41
Pobierz plik (opis_przedmiotu_zamowienia-internet_mobilny.pdf)Opis przedmiotu zamówienia95 Kb2014-09-25 14:44
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_oferta_wykonawcy.pdf)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy183 Kb2014-09-25 14:45
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy [wersja edytowalna]38 Kb2014-09-25 14:45
Pobierz plik (ogloszenia_wynikow_internet_mobilny.pdf)Wyniki postępowania270 Kb2014-10-01 15:30
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-09-25 14:45
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-10-24 10:15Data opublikowania: 2014-09-25 14:45
Liczba odsłon: 892Historia zmian