Opublikowano: 25 wrzesień 2014

Informacja o unieważnieniu postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych wewnętrznych rolet okiennych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 – werandy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Termin wykonania zamówienia:
do 21 dni od dnia podpisania umowy

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nie dotyczy

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

Nie dotyczy

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

100 % cena

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, tel. (91) 486 15 56 wew. 120 lub 608 57 57 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11, lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 30.09.2014 r. do godz. 15:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna zawierać cenę brutto. Oferta powinna być podpisana przez osobą upoważnioną.  W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą należy umieścić na kopercie napis: ,,Dostawa oraz montaż rolet w siedzibie WFOŚiGW – werandy’’

8. Termin związania ofertą :

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu-rolety.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym745 Kb2014-09-25 09:59
Pobierz plik (opis_przedmiotu_zamowienia-rolety.pdf)Opis przedmiotu zamówienia1844 Kb2014-09-25 09:59
Pobierz plik (wyniki_postepowania_rolety.pdf)Wyniki postępowania156 Kb2014-10-03 08:14
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-09-25 10:00
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-10-07 11:33Data opublikowania: 2014-09-25 10:00
Liczba odsłon: 855Historia zmian