Opublikowano: 20 sierpień 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa oraz montaż jednej sztuki lampy parkowej typu LED stylizowanej na zabytkową na terenie siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – doświetlającym bramkę wejściową. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – wymagany wzór.
2. Termin wykonania zamówienia:
do 21 dni od dnia podpisania umowy
3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Konojacka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. (91) 486 15 56 wew. 120 lub 608 57 57 33
7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 25.08.2014 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Dostawa oraz montaż lampy parkowej typu LED stylizowanej na zabytkową na terenie siedziby WFOŚiGW w Szczecinie’’.
8. Termin związania ofertą:
30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


W dniu 26.08.2014 r. została podjęta decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, decyzja znajduję się w załącznikach.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_lampa.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym789 Kb2014-08-20 13:27
Pobierz plik (opis_przedmiotu_zamowienia_lampa.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia658 Kb2014-08-20 13:30
Pobierz plik (formularz_ofertowy.pdf)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy317 Kb2014-08-20 13:31
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [wersja edytowalna]29 Kb2014-08-20 13:32
Pobierz plik (mapa_terenu.pdf)Miejsce posadowienia nowej lampy1617 Kb2014-08-20 13:42
Pobierz plik (wyniki_postepowania_lampa_parkowa.pdf)Decyzja o wyborze najkorzystniejszej171 Kb2014-08-26 12:20
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-08-20 13:42
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-09-25 10:01Data opublikowania: 2014-08-20 13:42
Liczba odsłon: 779Historia zmian