Opublikowano: 18 sierpień 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3,
71-323 Szczecin
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
2. Termin wykonania zamówienia:
28.11.2014
3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
nie dotyczy
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss, Specjalista ds. rozliczeń pomocy technicznej POIiŚ, tel. 91 486 15 56 wewn. 117, adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.08.2014 do godz. 9:00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 91 486 15 57. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszeniu o zamówieniu, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać cenę netto oraz brutto wraz z należnym podatkiem VAT.
8. Termin związania ofertą:
30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zamowieniu_materialy_promocyjne_2014.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym531 Kb2014-08-18 13:24
Pobierz plik (opis_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia3950 Kb2014-08-18 13:25
Pobierz plik (Kalkulacja_cenowa_zalacznik_nr_2 _do_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf)Załącznik nr 2 - kalkulacja cenowa963 Kb2014-08-18 13:26
Pobierz plik (Kalkulacja_cenowa_zalacznik_nr_2 _do_ogloszenia_o_zamowieniu.doc)Załącznik nr 2 - kalkulacja cenowa [wersja edytowalna]71 Kb2014-08-18 13:26
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-08-18 13:28
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-10-07 11:35Data opublikowania: 2014-08-18 13:28
Liczba odsłon: 908Historia zmian