Opublikowano: 06 sierpień 2014

Dostawa paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 oraz dla biura WFOŚiGW w Koszalinie ul. Kościuszki 33 z możliwością tankowania w całej Polsce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 oraz dla biura WFOŚiGW w Koszalinie ul. Kościuszki 33 z możliwością tankowania w całej Polsce.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia podpisania umowy

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012. 1059 j.t)

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw detalicznej dystrybucji na terenie Szczecina w promieniu 3 km od ul. Solskiego 3 oraz co najmniej 1 stacją w Koszalinie w promieniu 3 km od ulicy Kościuszki 33 oraz siecią stacji paliw w całej Polsce, WARUNEK: nie mniej niż 150 czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
a) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
b) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a) Cena brutto – waga kryterium 50%
Obliczana będzie ze wzoru
Oferowana cena minimalna brutto

C = -------------------------------------------------- x 50 pkt

Cena badanej oferty brutto
Gdzie 1% = 1 pkt

b) Ilość stacji paliw na terenie całej Polski czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu – waga kryterium 30 % w tym
150-400 - 10 pkt
401-1000 -20 pkt
Powyżej 1000 – 30 pkt
Gdzie 1% =1 pkt

c) Możliwość płatności kartą paliwową za:
waga kryterium 20%

- przejazdy autostradowe,
- opłaty drogowe,
- płyny eksploatacyjne oraz kosmetyki samochodowe
- myjnie znajdujące się przy stacjach benzynowych
 5 pkt za każde z zadeklarowanych możliwości

Gdzie 1% = 1 pkt

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Konojacka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 11.08.2014r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na dostawę paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w Koszalinie z możliwością tankowania w całej Polsce”.

8. Termin związania ofertą:
30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


W dniu 12.08.2014 r. została podjęta decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, decyzja znajduję się w załącznikach.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_paliwa_2014.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym646 Kb2014-08-06 14:32
Pobierz plik (zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia936 Kb2014-08-06 14:33
Pobierz plik (zal_nr_2-formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy30 Kb2014-08-06 14:34
Pobierz plik (ogloszenie_wynikow_paliwa.pdf)Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty182 Kb2014-08-13 08:57
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-08-06 14:34
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-08-18 13:11Data opublikowania: 2014-08-06 14:34
Liczba odsłon: 886Historia zmian