Opublikowano: 29 lipiec 2014

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 oraz dla biura WFOŚiGW w Koszalinie ul. Kościuszki 33 z możliwością tankowania w całej Polsce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
2. Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia podpisania umowy
3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012. 1059 j.t)
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną stacją paliw detalicznej dystrybucji na terenie Szczecina w promieniu 3 km od ul. Solskiego 3 oraz co najmniej 1 stacją w Koszalinie w promieniu 3 km od ulicy Kościuszki 33 oraz siecią stacji paliw w całej Polsce, WARUNEK: nie mniej niż 150 czynnych całodobowo
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
a) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
b) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) Cena brutto – waga kryterium 50%
Obliczana będzie ze wzoru

 Oferowana cena minimalna brutto
C = -------------------------------------------------- x 50 pkt
 Cena badanej oferty brutto

Gdzie 1% = 1 pkt

b) Ilość stacji paliw na terenie całej Polski czynnych całodobowo – waga kryterium 30 % w tym
150-400 - 10 pkt
401-1000 -20 pkt
Powyżej 1000 – 30 pkt
Gdzie 1% =1 pkt

c) Możliwość płatności kartą paliwową za:
waga kryterium 20%
 - przejazdy autostradowe,
- opłaty drogowe,
- płyny eksploatacyjne oraz kosmetyki samochodowe
- myjnie znajdujące się przy stacjach benzynowych
 5 pkt za każde z zadeklarowanych możliwości
Gdzie 1% = 1 pkt

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Julita Konojacka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 01.08.2014r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na dostawę paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w Koszalinie z możliwością tankowania w całej Polsce”.
8. Termin związania ofertą:
30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


W dniu 31.07.2014 r. wpłyneły pytania dot. zamówienia, odpowiedzi na nie zostały zamieszczone w załącznikach poniżej.

Dodatkowo informujemy, że termin składania ofert został przesunięty na 05.08.2014 r. do godz. 15:00.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym988 Kb2014-07-29 14:55
Pobierz plik (zalacznik_nr_1-opis.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia1434 Kb2014-07-29 14:56
Pobierz plik (zalacznik_nr_2-oferta_wykonawcy.doc)Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy30 Kb2014-07-29 14:56
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_paliwa_2014.pdf)Pytania i odpowiedzi328 Kb2014-08-01 09:27
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-07-29 14:08
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-08-06 14:22Data opublikowania: 2014-07-29 14:08
Liczba odsłon: 824Historia zmian